Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр

Дунейм ехыжащ лэжьакIуэшхуэу, ныбжьэгъуфIу щыта Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр. Куэд къимыгъэщIами, куэд хузэфIэкIащ, жыхуаIэ цIыхухэм яхуэдащ ар.

Сэфарбий еджапIэ нэхъыщхьэр къиуха нэужь, а зэманым цIэрыIуэу щыта комсомолым и IэнатIэхэм щылэжьащ. ЩIалэгъуалэр гъэсэн и лъэныкъуэкIэ иIэ зэфIэкIыр къалъытэри, ВЛКСМ-м и ЦК-м и школ нэхъыщхьэм ягъэкIуат. Ар къиухри, илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу щрихьэкIащ ЩIалэгъуалэм и коммунист зэгухьэныгъэм и Октябрь райкомым (Налшык къалэ) и япэ секретару. ИужькIэ налог инспекцэми щылэжьащ.
Иужьрей илъэс 15-м Налшык къалэ и суд участкэм зэзыгъэкIуж судыщIэ IэнатIэр щиIыгъащ.
Сыт хуэдэ Iуэху пэрымытами, а цIыхум щытхъу иIэу и къалэнхэр игъэзэщIащ. Ар сыт щыгъуи хьэзырт къыхуэныкъуэ хъухэм хузэфIэкIымкIэ ядэIэпыкъуну.
Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр куэдрэ ягу илъынущ абы дэлэжьахэм, зыцIыхуу щытахэм, и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.
Ныбжьэгъу гуп.

Поделиться: