Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ

«Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхум хыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр. Ар къызэрегъэпэщ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм якIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм.

Школхэр къэзыух ныбжьыщIэхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэр, зэфIэкIхэр къызэрапщытэ Iэмалхэр къагъэсэбэпурэ, республикэм и щIыналъэ псоми экзамен щрагъэтащ адэ-анэ 600-м нэсым. Апхуэдэ адэ-анэхэм экзаменыр езыгъэтахэм яхэтащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм и лIыкIуэхэр, телевиденэм, журналхэм, газетхэм я лэжьакIуэхэр.  
- Ди къалэну щытар экзамен къызэрыIах щIыкIэм адэ-анэхэр хэгъэгъуэзэнырт, сабийр мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхум зэригъэпIейтейр щхьэщахыфын хуэдэу. Адэ-анэхэм сабийхэр ягъэгушхуэфынущ, абыхэм еущиифынущ, - къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес.
Адэ-анэхэм ирагъэлъэгъуащ экзаменхэр зытхэр зэрызэбгъэдагъэтIысхьэ щIыкIэр, гъэунэхуныгъэхэм кърикIуахэр къапщытэнымкIэ къагъэсэбэп Iэмалхэр.
Балигъхэм ирагъэта экзаменыр нэхъ кIэщIт. Школхэр къэзухахэм хуэдабзэу, адэ-анэхэми паспортымрэ къалэмымрэ фIэкIа яIыгъ хъунутэкъым.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхур 2017 гъэм къыщыщIэдзауэ ирагъэкIуэкI УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм кIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм. Мы Iуэхум хэтщ УФ-м и щIыналъэ псори.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: