ЩIэблэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэгъэпсауэ

 «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэр Адыгэ Республикэм накъыгъэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 8-м нэсыху щекIуэкIащ. Бысымхэм къи­щынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-­Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Краснодар крайм икIа щIалэх­э­ри. 

 Адыгэ фащэ екIукIэ зэ­щыхуэпыкIа, къамэрэ сэ­шхуэрэ зыкIэрыщIа шууей­уэ 100-м нэблагъэ щызэщIагъэуIуа Iуэ­хугъуэ дахэр къызэгъэпэща хъуащ, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ­КъумпIыл Муратрэ а хэгъэгум и щIыналъэ­хэм я уна­фэщI­хэмрэ я щIэгъэкъуэну. 
 Зэдежьахэм махуитхум къриубыдэу къызэранэкIащ псори зэхэту километр 262-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ. ЗекIуэлI­хэм зэщIагъэхьащ кIахэ адыгэхэр зыдэс жылагъуэу 29-мрэ Краснодар (Бжьэдыгъу къалэ) ипщэ лъэныкъуэм­кIэ къыщыу­нэхуа и хьэблэщIэмрэ. 
 Къэплъытэ зэрыхъунумкIэ, гъуэгуа­нэ зэдытехьахэм а махуэ бжыгъэм и кIуэцIкIэ яхузэфIэкIащ шым ехьэлIауэ адыгэхэм ябгъэдэлъа щэнхабзэм ­щыщу къытхуэнахэм, къэдгъэщIэрэ­щIэ­жыну зи ужь дихьахэм, ди лъэпкъэгъухэри зекIуэр зэ­ре­кIуэкIам къы­кIэлъыплъа псори зымащIэ­кIэ нэхъ ­мыхъуми гъунэгъу хуа­щIы­ну, зищIы­сыр зэхрагъэ­щIы­кIыну. 
 КъищынэмыщIауэ, Те­кIуэ­ныгъэ Иным и махуэ­ш­хуэм ирырагъэхьэлIа шу зекIуэр хуэгъэзат адыгэхэм ди тхыдэм дахагъэрэ лIыгъэу къыщызэднэкIам, ноби зыхэтпщэжыну зи ужь дит­хэм я мыхьэнэм ди ­щIалэгъуалэр, къытщIэхъуэ щIэ­блэр егъэгупсы­сы­ным, хэ­ку­псэу ахэр къэгъэтэ­джыным. Апхуэдэуи, мы Iуэхур хуэунэтIащ адыгэхэм ди щэнхабзэм зегъэу­жьы­ным, адыгэшым и пщIэр къэIэ­тыжыным, шы гъэ­х­ъу­ным ди лъэпкъэгъухэр зэрыс щIыналъэхэм хуэфэ­щэн гулъытэ щыхуе­гъэ­щIыным. 
 Мы гъэм ирагъэкIуэкIа зекIуэм ­хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­«Шууей Хасэм», Къудей Аслъэн зи пашэм, хыхьэ щIалэ 20-м щIигъури.
 «Шагъдий вагъуэбэ» зы­фIаща шу зекIуэр Адыгэ Республикэм и Тэхъ­тэ­мы­къуей къуажэм щиухащ. А Iуэхум иращIэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм, а жылэм къыщызэрагъэпэща шы­гъажэ телъыджэм, нэ­гъуэщIхэми тедухуэну ­тхы­гъэ убгъуа ди газетым и къы­кIэлъыкIуэ къыдэкIы­гъуэхэм ящыщ зым тетынущ.

Тхыгъэри сурэтри КЪУМАХУЭ Аслъэн ейщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018