ТекIуэныгъэ Иным и гъуджэ

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Ткаченкэ Александр и цIэр зезыхьэм щагъэлъэгъуащ ди республикэм щIыхь зиIэ и журналист, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и сурэттех Толгуров Камал и лэжьыгъэр. Хэку зауэш­хуэр зэриухрэ илъэс 73-рэ щрикъум ирырагъэхьэлIа, гъэлъэгъуэныгъэр къы­зэрызэIуахым теухуауэ зэIущIэр ТекIуэныгъэ Иным и гъуджэми ярейщ, зи бгъэр дамыгъэ лъапIэхэм ягъэдахэ ветеранхэр сурэтым апхуэдизкIэ нэIурыту къощри. 

 Сурэтхэр щитIым щIегъури, а псори Хэку зауэшхуэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэращ зытеухуар. Ди къэралым и щхьэхуитыныгъэр къытхуэ­зызэуа нэхъыжьыфIхэмрэ Iуэху­шхуэ абы хуэзылэжьахэмрэ зэрызэбгъэ­дагъэувам куэд къыбжеIэ, псоми ящIар зыхуэгъэзауэ щытар Хэкум къыщхьэщыжынрати.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр мы музейм и блынхэм щыплъагъуу жысIэкIэ, егъэлея хъуну си гугъэкъым, - жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым, республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. - Ветеранхэр иджыпсту сурэтхэм къикIыу Лениным и цIэр зезыхьэ уэрам бгъуфIэм ирикIуэнми ярейуэ, лэжьыгъэхэр нэIурытыщэщ. Ахэр нобэми зэрытщIыгъур, къытщIэхъуэ щIэблэми сурэтхэмкIэ зэращIэжынур зи фIыщIэр ди ныбжьэгъу лъапIэ Толгуров Камалщи, ехъулIэныгъэ иIэну ди гуа­пэщ. 
 КъыкIэлъыкIуэу псалъэ иратащ ­КъБР-м ЦIыхум и хуитыныгъэхэр ­хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Зумакулов Борис. 
- СыкъыщIыхьэу сурэтхэм сазэ­ры­Iуплъэу сыкъэуIэбжьащ, - къыхигъэщащ Зумакуловым. - Абыхэм ис­лъагъуэм я нэхъыбэр сцIы­хурт сэ. ­Гуузщ куэдыр зэрымыпсэужыр, ауэ абыхэм я теплъэр Камал и фIыщIэкIэ хъума зэрыхъур гуа­пэщ. Сурэттех гъуэзэ­джэу диIахэм я лъэужь ихуу, Толгуровыр зэрыгуащIа­фIэр хуабжьу си гуапэ мэхъу. Тхьэм уригъэфIакIуэ, си къуэшыжь! 
 УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэм я профсоюзым и рескомым и унафэщI Дау Марианнэ жиIащ Толгуров Камал куэдым къызэрацIыхур, абы и сурэттехыр «зыхуэмылэжьа» ди щIыналъэм зэрыщыгъуэтыгъуейр. «Тхыдэ мыхьэнэшхуэ иIэщ нобэрей Iуэхум, - жиIащ абы. - Ди республикэр зи цIыкIуагъым зэрихьа лIыгъэр инщ. Сэлэт хахуэу, лIыхъужьыгъэ къэзыгъэлъэ­гъуа цIыху щыпкъэу къэралыр зыхъумахэм яхэтар зэрыкуэдыр мы гъэлъэ­гъуэныгъэм иджыри зэ наIуэ тщещI». Марианнэ Толгуровым иритыжащ Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я Урысей профсоюзым и дыжьын дамыгъэ ­лъапIэр, ахъшэ саугъэт щIыгъуу. 
- Толгуров Камал гу пцIа­нэ, гу мы­гъуэ зиIэ цIыху гъэщIэгъуэнщ. Сурэттех ­къудейкъым, сурэтыщIщ, скульпторщ, усакIуэщ. Абы игъэлъэпIэфынущ гъуэгу Iуфэм Iулъ мывэ цIыкIури, абдеж къыщыкI удзри, ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрей къудейм щхьэкIэ, - жиIащ адэкIэ псалъэ зрата, Камал и лэжьэгъу, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист ДыщэкI Альберт. - Дэтхэнэ и зы лэжьыгъэми Камал и псэм щыщ Iыхьэ хэлъщ. Сыт хуэдэ Iуэху емыкIуэкIми сурэт щытрех Камал, ауэ псом хуэмыдэу игъафIэр нобэрей ­гъащIэ дахэр, щхьэхуитыр къытхуэ­зыхьа нэхъыжьыфIхэрщ. Аращи, сы­хуейщ нэхъыбэу ныбжьыщIэхэр мыпхуэдэ гъэлъэ­гъуэныгъэхэм кърихьэлIэну, ди тхыдэм, ди цIыхухэм я лIыгъэм щы­гъуа­зэ хъун, пщIэ хуащIу къэхъун пап­щIэ. 
 Езы Толгуров Камал псалъэ щратым, и нэпсым къызэпижыхьри, зыри ху­жы­Iа­къым. Дауи укъэмыгумэ­щIэнрэт?! Абы зыкъ­рагъэхьэлIат Толгуровым и ныбжьэгъухэм, лэжьэгъу­хэм, и гуащIэм пщIэ хуэ­зыщIхэм, жыпIэнурамэ, ­Камал фIыуэ зылъагъу­хэм. 
 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ жиIащ гъэлъэгъуэ­ныгъэр куэ­дым гъэщIэ­гъуэн зэращыхъунур. 

ИСТЭПАН Залинэ. Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018