Нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

 Накъыгъэм и 9-м и пэ ­къихуэу Урысей ФСИН-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэр гуапэу ­ехъуэхъуащ Хэку зауэш­хуэм хэта, КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран, къэрал кIуэцI къулыкъум и пол­ковник Марченкэ Сергей.ТекIуэныгъэм и махуэмрэ езыр илъэс 95-рэ зэрырикъуамрэ абы егъэлъапIэ.

 Офицерхэм лIыхъу­жьым гум ехуэбылIэ псалъэ куэд жраIэри, абы тыгъэ­хэмрэ удз гъэгъахэмрэ IэщIалъхьащ. Нэхъыжьми фIыщIэ къахуищIащ зэращымыгъупщэм, пщIэ къы­зэрыхуащIым папщIэ. 
 Амур областым къы­щалъхуа Сергей и адэ-анэм и гъусэу Налшык къэкIуащ сабий дыдэу. 1939 гъэм ныбжьыщIэр щIэтIысхьащ щIы­пIэ аэроклубым. Ар къэзыухахэр Сталинград ягъэкIуат зауэм щыгъуэ. 1942 гъэм щIалэр зыхэт гупыр Къэ­захъстаным ягъэкIуащ. 1945 гъэм мэлыжьыхьым и пэ­щIэдзэхэм Марченкэ яхэтащ Кёнигсберг (иджы Калининградщ) ебгъэрыкIуахэм, мазэ нэхъ дэмыкIыуи мыбдеж ТекIуэныгъэр къызэрахьам и хъыбарыр щызэхихащ. Зауэр иуха иужь Налшык къигъэзэжри, МВД-м щылэжьащ, и ныбжь нэсу тIысыжыху.

* * *
 Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ, къэ­рал кIуэцI къулыкъум и полковник Къанкъул Аслъэн я пашэу, а IуэхущIапIэм и лэ­жьакIуэхэр а махуэ дыдэм щыIащ Хэку зауэшхуэм хэта Тютюнников Дмитрийрэ абы и щхьэгъусэ Раисэрэ я деж.
 Тыгъэхэр щратым УФСИН-м и лIыкIуэхэм ветераным фIыщIэшхуэ хуащIащ лIыгъэ зэрызэрихьам, ди зэ­хуэдэ ТекIуэныгъэм хэлъхьэ­ныгъэшхуэ зэрыхуищIам папщIэ икIи ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ, фIыгъуэ, насып иIэну, иджыри илъэс куэдкIэ псэуну.
 Тютюнниковыр 1943 гъэм шыщхьэуIум Мэлгъэбэг деж зауэм щыIухьащ, Австрием и щыхьэр Венэ ТекIуэныгъэм щыIущIащ. Зауэ нэу­жьым ар Налшык къэIэп­хъуэри, мыбы унагъуи щы­хъу­жащ. Бынищ зэдэзы­пIа зэ­щхьэгъусэхэр илъэс 70 ­хъуауэ зэдопсэу.
ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ зэгъусэу фэеплъ сурэт зыт­рагъэхащ. 

Зэбар Мадинэ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018