Дуней телъыджэ къэзыгъэщI ПэтIуащIэ Феликс

 Адыгэ Республикэм и цIыхубэ, Урысейм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Адыгейм и Къэрал саугъэтым и лауреат ПэтIуащIэ Феликс мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ири­къуащ. 

 Москва, Санкт–Петербург, Алма-Аты, Налшык, Владикавказ, Черкесск къалэхэм, Иордание, Тырку, Болгарие, Чехие къэ­ралыгъуэхэм я фондхэм зи IэдакъэщIэкIхэр щахъумэ ПэтIуащIэр гъуазджэм и дунейм иджыри сабийуэ хыхьащ. Курыт еджапIэм щыщIэсым я къалэм дэт музей нэхъыфIхэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм я деж зыщигъасэрт. СурэтыщI IэщIагъэр и лъым хэту къалъхуат ар. ЛIа­къуэ зыбжанэкIэ Пэ­тIуащIэхэ я цIыху­хъухэр дыщэкI Iэзэу щытащ, Феликс и анэр дэрбзэр IэпщIэлъапщIэт. Гъуазджэм цIы­кIуу дихьэха щIалэм блынхэми, тхылъхэми сурэт гъэщIэгъуэнхэр трищIыхьырт. И ­къуэм и зэфIэкIхэм гу лъызыта адэм му­рад ищIащ абы сурэт щIынымкIэ щIэныгъэ иригъэгъуэтыну. Феликс щеджащ Сури­ковым и цIэр зэрихьэу щыIэ къэрал Художественнэ институтым къедзылIа художественнэ курыт еджапIэм (Москва къалэ). Ар къиуха иужь и щIэныгъэм щыхигъэ­хъуащ къалащхьэм дэт Ху­дожественнэ-промышленнэ училищэ нэхъыщхьэм.
 ЕджапIэ нэужьым Мейкъуапэ къэзыгъэзэжа Феликс республикэм и художественнэ гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ инхэр хилъ­хьэн хузэфIэкIащ. Аращ Адыгейм и Су­рэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр 1979 гъэм къызэзыгъэпэщар. ПэтIуащIэм и фIыгъэкIэ Адыгейм и сурэтыщIхэр утыку иша хъуауэ жыпIэмэ ущыуэнукъым. Абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр нэгъуэщI щIыналъэхэм щыщ­хэм ящэхун щIадзащ, ди къэралым и выс­тавочнэ залхэм щагъэлъагъуэ.
 Феликс мэгъу къару хэлъым хуэдэу зэ­ришалIэрт щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр. Ар илъэс куэдкIэ и унафэщIу щытащ езым къызэригъэпэща СурэтыщIхэм я зэгу­хьэ­ныгъэм, и ныбжьыр щыхэкIуатэм, нэхъы­щIэхэм а IэнатIэр хуит яхуищIащ.
  ПэтIуащIэм графикэ жыпхъэм иту и Iэ­дакъэщIэкIхэм ящыщу нэхъ гъэщIэгъуэну къалъытэр «XIX лIэщIыгъуэм псэуа адыгэ тхакIуэхэмрэ узэщIакIуэхэмрэ», «ЩакIуэ», «ХьэгъуэлIыгъуэ», «Зауэ», «Джебран Ха­лиль Джебран» сурэт циклхэрщ. 
  Адыгэ IуэрыIуатэр и лъабжьэу абы ищIа «Тхьэшхуэ», «Амыщ», «Псыхъуэгуащэ», «Пэкъуэ», «Сэтэней», «Пасэрей чэщанэ» сурэтхэр сыт я уасэ?! 
 Феликс и лэжьыгъэхэмкIэ къэщIэгъуейкъым щэкIуэныр фIыуэ зэрилъагъур. ЩIы­уэпсым, хьэкIэкхъуэкIэхэр гъэщIэгъуэну къытощ абы и сурэтхэм. 
 ПэтIуащIэм и творчествэм и щхьэхуэныгъэ нэхъыщхьэу къалъытэ блэкIамрэ но­бэрей гъащIэмрэ и сурэтхэм гъэщIэгъуэну зэрыхузэхэухуанэр. И интервьюхэм ящыщ зым Феликс щыжеIэ сурэт щIыным и нэ­гъуэщI Iэмалхэри дяпэкIэ къигъэIурыщIэну зэрыхуейр. Ди гуапэщ абы и мурад ­дахэхэр къехъулIэну, иджыри куэдрэ узын­шэу лъэпкъым хуэлэжьэну!

Щомахуэ Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018