ФIыщIэ яхуищIу

УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и хэщIапIэм щэкIуэгъуэм и 23-м щагъэлъэпIащ Анэм и махуэр. Мы IуэхущIапIэм къэувагъащIэ лэжьакIуитхум я анэхэр ирагъэблагъэри, удз гъэгъахэр тыгъэ яхуищIащ икIи псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ щIыналъэ управленэм и унафэщI, полковник Васильев Сергей.

- Фи щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ я ныбжькIэ жыжьэ нэмысами, дэтхэнэ зыми цIыху хахуэу, хабзэрэ гъэсэныгъэрэ хэлъу, я къулыкъум хуэIэижьу, щIэныгъэ яIэу зыкъагъэлъэгъуащи, абы дрогуфIэ. А псори зи фIыщIэр ахэр зыпIа, зыгъэса анэхэращи, сыхуейт фи махуэ лъапIэмкIэ сынывэхъуэхъуну, - жиIащ Васильевым.
УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм Анэм и махуэм ирихьэлIэу иригъэкIуэкIат курыт еджапIэхэм щIэс еджакIуэхэм я зэпеуэ. Абыхэм ящIа сурэтхэр а махуэм ягъэлъэгъуащ.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться: