Комисcэм и зэIущIэ

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м щекIуэкIащ административнэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ суд зытращIыхьахэр и пIалъэр къэмысу яутIыпщыжыным, ямыпшына тезырыр нэхъ щабэкIэ зэрахъуэкIыным.

Комиссэм и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и жылагъуэ-кIэлъыплъакIуэ комиссэм и лIыкIуэ Бырмамыт Iэуес, Муслъымэнхэм я дин IуэхущапIэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Амщокъуэ Анджелэ, КъБР-м ЦIыхум и хуитыныгъэмкIэ и уполномоченнэм и аппаратым и чэнджэщэгъу Ирыгу Мухьэрбэч, нэгъуэщIхэри.
КъБР-м щыIэ УФСИН-м и ИК-4-м тезырыр щызыпшынхэм ящыщу 13-м я лъэIум хэплъащ, абыхэм ящыщу 8-м я лъIэур бгъэзащIэ хъуну къалъытащ.

 

КъБР-мкIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: