ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр

 Хабзэ, нэмыс хэлъу, и лэжьыгъэми, и унагъуэми, и Iыхьлы-благъэхэми яхуэпэжу дунейм тета цIыху тхэщIащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм пэрытхэм - фокIадэм и 1-м дунейм ехыжащ КъБР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэта, «Iуащхьэмахуэ» журналым жэуап зыхь и секретарь ХьэIупщы МуIэед.
 ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр КъБАССР-м хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм 1952 гъэм дыгъэ­гъазэм и 20-м къыщалъхуащ. 1970 гъэм школыр къиухри, илъэскIэ ар ухуакIуэхэм яхэту лэжьащ, 1971 - 1973 гъэхэм советыдзэм къулыкъу щищIащ.
 ЩIыхь пылъу, нэхъ жанхэм хабжэу ирихьэкIащ абы и дзэ къалэныр. Журналистикэм щыпхиша и гъуэгум къыщыщIидзари абы щыгъуэщ. «На страже Родины» газетым ХьэIупщым и тхыгъэхэр къытрыригъадзэурэ а IэщIагъэм хэпщIауэ, абы дихьэхауэ МуIэед къигъэзэжат къыщалъхуа къуа­жэм. 
 НыбжьыщIэхэм щапхъэу яхуэбгъэлъагъуэ хъуну хьэл-щэн зыхэлъ щIалэр 1973 гъэм ирагъэблэгъэщ я къуажэм дэт ещанэ курыт школым икIи щIэблэр IэщIагъэхэм хуегъэджэнымкIэ мастеру, абы и лъэщапIэм и унафэщIу лэжьащ. КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетыр фIыкIэ зи цIэ къраIуэхэм хабжэу 1979 гъэм къиуха нэужь, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу ягъэуври, а IэнатIэми илъэситIкIэ пэрытащ.
 1981 гъэ пщIондэ абы щылэжьауэ, и IэнатIэр ихъуэжын хуей хъуащ ХьэIупщым - ар джэдкъаз щагъашхэ «Куба» заводым бригадиру кIуащ. Ауэ тхэным щIэхъуэпс щIалэм и псэр абы щызэгъакъым. 1981 гъэм абы къыIукIыжри, КъБАССР-м телевиденэмрэ радиомкIэ и комитетым уващ - ар къащтащ радиом и корреспонденту. Къигъэлъагъуэ зэфIэкIым щхьэкIэ ­къулыкъукIэ драгъэкIуэтейуэрэ ар лэжьащ радиом и редактору, редактор нэхъыжьу. Зи нэтынхэр купщIафIэ, цIыхухэм фIыщIэ къыхуащIу къыпэджэжу зэхэзыгъэувэ ХьэIупщым гу къылъатэри, 1990 гъэм ар «Iуащхьэмахуэ» журналым ирагъэблэгъащ. ИужькIэ ар щытащ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редактору, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм жэуап зыхь и секретару, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспонденту.
 2006 гъэм ХьэIупщым «Iуащхьэмахуэ» журналым игъэзэжащ икIи абы публицистикэмкIэ и къудамэм и унафэщIу илъэси 8-кIэ щылэжьащ. 2014 гъэм къыщыщIэдзауэ абы ирихьэкIащ журналым жэуап зыхь и секретарым и ­къулыкъур.
 Тхылъеджэхэм фIыуэ яцIыху ХьэIупщы-тхакIуэм и хъэтIыр икIи и IэдакъэщIэкIхэр гунэс ящохъу. ЦIыхупсэм щыхъэхэр, абы игъэвыр нэсу езым зэрызыхищIэр къигъэлъагъуэрэ и тхылъхэр къэзыщтэхэми ягу къипсэлъы­кIыу апхуэдэщ МуIэед и IэдакъэщIэкIхэр. Абы къыдигъэкIахэм ящыщщ «Къулъ­къужын макъамэхэр», «Хуэрэджейр мэгъагъэ» зыфIища и тхылъхэр. 
 ЦIыху хьэлэлу, гумащIэу къытхэтащ МуIэед, апхуэдэуи ягу илъынущ ар ныбжьэгъугъэкIи, лэжьыгъэкIи, унагъуэкIи зыпыщIауэ щыта псоми.

КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, КъБР-м и радиом я лэжьакIуэхэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018