Адыгэ фащэм и мыхьэнэр

 Лъэпкъ щIэинхэр зыхъумэхэм, ахэр щIэблэм деж нэхьэсыным елэжьхэм ящыщщ Налшык къалэм сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэр. Иджыблагъэ абы Адыгэ фащэм и махуэм траухуа Iуэху дахэ щрагъэкIуэкIащ. Фащэм и мызакъуэу, зэхуэсым гулъытэ ин щыхуащIащ лъэпкъ хабзэхэми ­щэнхабзэми. 

 ЗэIущIэр къызэIуахыным и пэ ­къихуэу, IуэхущIапIэм къекIуалIэ ­ныбжьыщIэхэм лъэпкъ фащэхэр ящыгъыу уэрамыр къызэхакIухьащ, джэгур яублэри, адыгэ къафэхэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм цIыхухэр хагъэплъащ. 
Iуэхум кърагъэблэгъат КъБКъУ-м адыгэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ Абазэ Албэч, Налшык къалэм дэт ­Сабий-ныбжьыщIэ спорт школым и унафэщIым и къуэдзэ ГъуэплъащIэ ТIэхьир, КъБР-м щIыхь зиIэ и ар­тисткэ КIэхумахуэ ФатIимэ, нэ­гъуэщI­хэри.
 «Нарат»-м и унафэщI Къэгъэзэж Жыраслъэн жиIащ адыгэхэм я фащэм и дахагъэм нэгъуэщI лъэпкъ куэд зэритхьэкъуар, ар къащтауэ зэращыгъыр. «КъызэрыслъытэмкIэ, лъэпкъ фащэу дунейм тетыр къапщтэми, адыгэм ейм хуэдэу пщIэшхуэ пылъу зэрахьэфа нэгъуэщI щыIэкъым. Абы псом япэу и щхьэусыгъуэр сыт и лъэныкъуэкIи ар зыхуей хуэзауэ, зыми емыщхьу дахэу яду зэры­щытарщ. Ди зэманым къахьэса апхуэдэ хъугъуэфIыгъуэр дгъэпуд хъунукъым, дгъэлъапIэ мыхъумэ», - жи­Iащ абы. 
 Я хабзэмрэ бзэмрэ фIыуэ зэра­лъагъум и щыхьэту щIалэгъуалэр усэхэм гукIэ къеджащ, уэрэдхэр жаIащ, пасэрейм цIыхубзхэм яхэлъа хабзэмрэ иджырейхэмрэ зэрагъапщэу теплъэгъуэ кIэщI ягъэлъэ­гъуащ. Апхуэдэуи фащэр зэ­ры­зэ­хэ­лъыр, зэрад щIыкIэхэр, уэркъхэмрэ гуащIэрыпсэухэмрэ ар зэщ­хьэ­щы­кIыу зэрахьэу зэрыщытар къаIуэтащ.
 Iуэхур къызэзыгъэпэща, цIыкIухэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэ Къа­шыргъэ Залинэ къыхигъэщащ адыгэ фащэр щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм зэращыщыр, абы и мыхьэнэр щIалэгъуалэм деж нахьэсыфмэ уасэ зимыIэ къулеигъэу къызэрилъытэр. 
 КIэхумахуэ ФатIимэ цIыкIухэм яж­риIащ езым и щхьэкIэ адыгэ фащэ фэилъхьэгъуищ зэрызэригъэпэщар икIи иригушхуэу ахэр зэрызэрихьэр. 
- Фащэр зэрыщыптIагъэ къудейм узэрыадыгэр къигъэлъагъуэркъым, абы уи гупсысэкIи зыIыгъыкIэкIи удекIуу щытын хуейщ, - жиIащ а бзылъхугъэм. - Мынэхъ мащIэу мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхум и анэдэлъхубзэр зэрищIэмрэ абы пщIэ зэрыхуи­щIымрэ. Куэдым иджыпсту егъэджа­кIуэхэр ягъэкъуаншэ ди сабийхэм адыгэбзэр зэраIэщIэхум теухуауэ. Сэ сызэреплъращи, псори зэлъытар уна­гъуэращ. Зи тхыбзэ, зи бзэ зымы­щIэ цIыхум и лъэпкъым хуищIэфы­нур мащIэщ. Адыгэм хуэдэ лъэпкъ дахэм укъыхэкIауэ, ар насыпышхуэу къыумылъытэныр щыуагъэшхуэщ.
 Фащэм и тхыдэм, ар махуэ къэс щIызэрамыхьэж хъуам и щхьэусы­гъуэхэм кIэщIу ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ Абазэ Албэч. 
- Нобэ фащэр къэтщтэжу зетхьэну дыхуеймэ, ар зыми къытпиубыдыркъым. Къызэрыхагъэщащи, псори къы­щежьэр унагъуэращ. Зы щапхъэ къыфхуэсхьынщи, сэ псалъэм пап­щIэ си анэдэлъхубзэмкIэ сыкъы­щыпсэлъэфащ Париж дэт Сорбон университетым, Амман адыгэхэм я дунейпсо зэIущIэ щекIуэкIам, Тыркум. ЖысIэну сызыхуейращи, ди бзэм и мыхьэнэр ин хъуныр дэ езым дэлъытыжащ. Нобэрей гуфIэгъуэ ма­хуэм и фIыгъэкIэ лъэпкъ фащэхэр щызытIэгъа мы сабийхэм занщIэу я теплъэкIэ, гупсысэкIэ зэрызихъуэжам гу лъыботэ. Аращ адыгэ дунейр зэрыщытар, зэрыщытын хуейри.
ЗэIущIэр ныбжьыщIэхэм зэхуащIыжащ хъуэхъу дахэкIэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018