Зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъу сабийм и нэр операцэ ящIащ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Перинатальнэ центрым, ди республикэм щыяпэу, зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъууэ къалъхуа сабийм и нэр операцэ щащIащ. 
 Апхуэдэ операцэхэр хуащI зи хьэлъагъыр егъэлеяуэ мащIэу е и чэзур нэмысу дунейм къытехьа сабийхэу зи нэм сэкъат иIэхэм. Ретинопатием и Iэзэгъуэ имыгъуэтмэ, хуэм-хуэмурэ нэм зыри имылъагъужу мэхъу. 
 А узыфэ шынагъуэр иIэт Перинатальнэ центрым зи хьэлъагъыр егъэлеяуэ мащIэу къыщалъхуа сабийми. IуэхущIапIэм щылажьэ нэм еIэзэ дохутыр БатIу Верэ операцэр хъарзынэу иригъэкIуэкIащ. Мы зэманым сабийм и щытыкIэм арэзы укъещI. Операцэ нэужьым ­ирагъэкIуэкIа кIэлъыплъыныгъэхэм къызэрагъэлъэ­гъуамкIэ, абы узыфэ шынагъуэр щхьэщыкIащ.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, Перинатальнэ центрыр ­щаухуэм иджырей офтальмологие IэмэпсымэхэмкIэ къы­зэрагъэпэщауэ щытащ. Абы ирилэжьэну IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм щыхагъэхъуащ федеральнэ ­центрхэм.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018