Иужь джэгугъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатыр иухащ. Иужь дыдэ джэгугъуэращ щы­зэхэкIар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну псори. 
 Кърагъэлъэхъшэххэу «Бе­дик»-мрэ «Шэрджэ­сым­рэ» ещанэу гъусэ яхуэхъунур щаубзыхуну къапэщылът Нарткъалэ, Бабугент, Арщыдан щIыпIэхэм тхьэмахуэ блэкIам щекIуэкIа кIэух зэ­IущIэхэм. Иужь джэгугъуэ­хэм зи очко бжыгъэм хэп­щIыкIыу хэзыгъэхъуа «Нартым» аргуэру и насып те­кIуащ икIи Къэхъун икIа «Керт»-р хигъащIэри, гуп ­нэхъыщхьэм къыхэнащ. «Со­юз»-мрэ «Родник»-мрэ фIа­хьащ, ауэ нэхъ хилъэфар псынэдахэдэсхэрщ. Абы­хэм­рэ Сэрмакъ и командэмрэ очко зэхуэдиз яIэу зэхьэзэхуэр яухами, езыхэр щызэIущIам зэрызэ текIуа­ти, зым адрейм топ худигъэ­кIэхэмрэ къыхудагъэкIахэм­рэ ябжыжын хуей хъуащ. Абы лъэ­ныкъуэмкIэ я хьэр­хуэ­рэ­гъу­хэр нэхъыфIу къы­щIэ­кIати, «Родник»-р лей къэ­хъуащ. 
 Дыжьын, жэз медалхэр зыIэрыхьэнухэр тхьэмахуэ ипэкIэ зэхагъэкIат «Налшыкымрэ» «Ислъэмеймрэ» щызэIущIам. КъБР-м и къалащхьэм и футболистхэм я кIэн нэхъ къикIащ, къапэщIэтахэм я гъуэм зы топкIэ нэхъыбэ дагъэкIри.  
 КIэух зэIущIэр щаIутIыжыгъуэт Бахъсэн къалэм. Абы и командэр нэхъ пасэу мы гъэм етIуанэу зэкIэлъ­хьэу­жьу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ гуIэфIтещIэж къыдэщIхэм хуащIыжащ - «Автозапчасть»-мрэ «Псыкуэдымрэ» топи 8 зым и гъуэм адрейм худигъэ­кIащ. Апхуэдэ ди республикэм нэхъапэм къыщыхъуауэ фIэщщIыгъуейщ. 
 Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ «Псыкуэдым» и пашэ Бэчбо ­Мурат. Мыгъэрей зэхьэ­зэ­хуэм ар 55-рэ къыщыхэжа­ныкIащ. 
 Зэхьэзэхуэм топ нэхъыбэ дыдэ щыдэзыгъэкIар Бахъ­сэн и «Автозапчасть»-ращ (118-рэ). Нэхъыбэ дыдэрэ зи гъуэр къащтар «Псыкуэдращ» (113-рэ), ауэ абы и хьэрхуэрэгъухэри игъэтыншакъым - бахъсэндэсхэм къищынэмыщIауэ, а зыращ топищэм щIигъу (102-рэ) мы гъэм къызэхъулIар.  
 Иджы щыгъуазэ фы­хуэт­щIынщ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэIущIэхэм ­кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: тIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ - «Тэрч» (Тэрч) - «Нарт» (Нарткъалэ) - 0:2, «Псыкуэд» (Псыкуэд) - «Нар­тан» (Нартан) - 5:2, «Нал­шык» (Налшык) - «Ис­лъэ­мей» (Ислъэмей) - 3:2,­ «Ро­дник» (Псы­нэдахэ) - «Хьэ­тIохъу­щы­къуей» (Хьэ­тIохъу­щыкъуей) - 1:1, «Малка» (Малкэ) - «Авто­запчасть» (Бахъсэн) - 1:3, «Союз» (Сэрмакъ) - «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - 4:1,  «Керт» (Къэ­хъун) - «Бедик» (Арщыдан) - 3:3, «Шэрджэс» (Шэ­джэм) - «Къун­детей» (Шэ­джэм) - 2:4; ещэ­­щIанэ ­джэгу­гъуэ - «Хьэ­тIохъу­­щы­къуей» - «Налшык» - 0:2, «Ис­лъэ­мей» - «Малка» - 2:2, «Автозапчасть» - «Псы­куэд»­ - 8:8, «Нартан» - «Шэр­джэс» - 4:3, «ЛогоВАЗ» - «Родник» - 3:2, «Къун­детей» - «Тэрч» - 1:1, «Нарт» – «Керт» - 4:3, «Бедик» - «Союз» - 2:1.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018