Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр къытощ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Кабардино-Балкария на двусторонних художественно- маркированных почтовых карточках» буклет щхъуэкIэплъыкIэр. Лэжьыгъэр зыгъэхьэзырар коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуесщ.

Пощт карточкэхэр лIэужьыгъуищу зэщхьэщокI: зи напэ узыIуплъэр къабзэ, тхыгъэ зэрыхуагъэхьынум хуэщIахэр; сурэтхэмкIэ гъэдэхахэр; зы Iуэху гуэрым хуэщIа къыдэкIыгъуэ щхьэхуэхэр. Мы тхыгъэм зи гугъу щытщIыр сурэтхэмкIэ гъэщIэрэщIахэрщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр къыщыгъэлъэгъуахэрщ, щIыуэпс къулейр, фэеплъхэр, цIыхухэр къызэщIаубыдэу.
Буклетым традза карточкэхэр зэкIэлъахьащ ахэр къыщыдагъэкIа гъэм елъытауэ. Абыхэм тхыгъэхэр щIыгъужащ зыхуагъэхьым и хэщIапIэр зытет лъэныкъуэмкIэ е сурэтхэр къызытещымкIэ. Апхуэдэу къыщыхьащ карточкэм и уасэр, сурэтыщIым е сурэттехым и унэцIэр. 1961 гъэм щыщIэдзауэ карточки 105-рэ утыку кърахьащ.
Буклетым и напэкIуэцIхэр Iуву къыдагъэкIащ, карточкэхэр зэрытрадзауэ щытам хуэфэщэну. Иджырей Iэмэпсымэхэм я фIыгъэкIэ, печатым и плъыфэр япэрейм нэхърэ куэдкIэ нэхъ зэхэщIыкIыгъуэ хъуащ.
Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я лэжьыгъэщIэр (художник-дизайнерыр Щоджэн Жаннэщ) Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа къыдэкIыгъуэ щхъуэкIэплъыкIэ къудейкъым, атIэ коллекционерхэм я дежкIэ саугъэтыфIщ. Буклетыр зыIэрызыгъэхьэнухэр фепIэщIэкI, къыдэкIыгъуэм и бжыгъэр зэрымащIэм къыхэкIыу.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: