Дунейм щыхъыбархэр

ЩIыналъэм  зиужьыным лъэмыжыр  сэбэп  хуохъу

«Кърым лъэмыжыр къызэрызэIуахрэ илъэс ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу абы ирикIуащ автомобиль мелуанитху. Ар хуэдищкIэ нэхъыбэщ Керчь деж иIэ брамымкIэ 2017 гъэм зэпрыкIам нэхърэ. Илъэс псом, щызэхуащI къэмыхъуу, лэжьащ лъэмыжыр, Керчь псыдэжыпIэм борэнхэр щыятэрэ тенджызыр къыщыукъубея мызэ-мытIэу щыIами», - къет «Кърым лъэмыж» хъыбарегъащIэ центрым.

Севастополь къалэм и губернатор Овсянников Дмитрий зэрыжиIамкIэ, лъэмыжыр къызэрызэIуа­хам Iэмал къитащ мыхьэнэшхуэ зиIэ проект куэд щIыналъэм щагъэзэщIэнымкIэ. Псалъэм папщIэ, зыгъэпсэхуакIуэхэм я бжыгъэм хэпщIыкIыу хэ­хъуащ.
Кърымым курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр Волченкэ Вадим къыхигъэщащ я деж зыщызыгъэпсэхуну кIуэхэм я бжыгъэр а зы илъэсым ­къриубыдэу хуэдищкIэ нэхъыбэ зэрыхъуар, Керчь и  тхыдэм епха щIыпIэхэм цIыхухэм дихьэхыу зэрызыщаплъыхьыр.
Лъэмыжыр 2018 гъэм накъыгъэм и 15-м къызэIуахауэ щытащ УФ-м и Президент Путин Владимири кърихьэлIэу. Ар Урысейм щынэхъ кIыхь дыдэщ - километр 19 мэхъу. Лъэмыжым мафIэгухэри икIыу хуежьэнущ мы илъэсым и дыгъэгъазэм. Абы и гъущI гъуэгум мы зэманым ирихьэлIэу рельс километр 25-рэ тралъхьакIэщ, 38-м щыщу.

Гъуэгу щытетри лэжьэгъуэ зэманым хухабжэну къыхелъхьэ

УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Милонов Виталий жэрдэм гъэщIэгъуэн, цIыхухэр я IэнатIэм нэсыным трагъэкIуадэ зэманри лэжьэгъуэ махуэм хухабжэным теухуауэ, къыхилъхьащ.

«Нобэ цIыхум и IэнатIэм сэбэпынагъыу къыщихьыр лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытэ икIи ахэр елъытакъым цIыхур сыхьэт дапщэкIэ компьютерым бгъэдэсами. ЗыкIи зэпхакъым цIыхум и улахуэр, абы и лэжьыгъэм и фIагъыр, ар лэжьапIэм щыщIэкIыж зэманыр. Iуэхур тедвгъэщIыхь ипэжыпIэкIэ щыIэ щытыкIэм – сыхьэтийм щыщу зыр хухэдвгъэх цIыхур лэжьапIэм кIуэуэ гъуэгу щытет зэманым», - къыхилъхьащ политикым. Депутатым зэрыжиIамкIэ, апхуэдэу абы зыхуигъэзащ къэралым лэжьыгъэмкIэ и министр Топилин Максим.
«И лэжьыгъэм и фIагъыр цIыхур лэжьапIэм зэрыщIэса сыхьэт бжыгъэм елъытакъым, - жеIэ политикым. - ЦIыхухэр, нэхъапэм колхозхэтхэм трудоденхэр къызэрыхуалъытэу щытам хуэдэу, я гъэру щытын хуейкъым лэжьапIэм зэрыщIэс сыхьэт бжыгъэр, махуэ бжыгъэр къызэрабж щIыкIэм».
Дауи, а жэрдэмым арэзы техъуэн куэд бгъуэтынукъым. Милоновым къызэрыхилъхьам тету лэжьэгъуэ зэманыр къабжу, езы къалащхьэ дыдэм щылажьэхэм гъуэгум трагъэкIуадэ зэманыр я IэнатIэм пэрытауэ къыхуалъытэу хуежьэмэ къэхъунур сыт? ДызэрыщыгъуазэмкIэ, сыхьэтитIкIи нэхъыбэжкIи гъуэгу тетхэри яхэтщ абыхэм. АтIэ лэжьапIэм нэсу, сыхьэтитI-щыкIэ лажьэу, аргуэру гъуэгу теувэжу, а псори лэжьэгъуэ зэманым хухабжэ хъуну ара? Дауи, ар зэи къэмыхъун Iуэхущ. Зы къэрали щыIэкъым цIыхур лэжьапIэ щыкIуэ зэманым пэкIуэ ахъшэ щрату. Сэбэп мыхъуну, гъащIэм хыумыпщэфыну а жэрдэмыр Милоновым къыщIыхилъхьар цIыхухэр тригъэун щхьэкIэу пIэрэ, жыпIэу уогупсыс, а псор щызэпэплъыткIэ.

Нобэ

Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1865 гъэм къызэрагъэпэщащ Электросвязым и дунейпсо зэгухьэныгъэр.
♦Гу узыфэхэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
Норвегие пащтыхьыгъуэм и лъэпкъ махуэшхуэщ - я Конституцэм и махуэщ
Аргентинэм и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
Германием щыпсэухэм ягъэлъапIэ адэм и махуэр
1656 гъэм Урысейм Швецием зауэ ирищIылIащ.
1727 гъэм Урысейм и пащтыхь тахътэр къылъысащ илъэс 11 фIэкIа мыхъуа Пётр ЕтIуанэм, Пётр Езанэм и къуэрылъхум.
1801 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ дзэзешэ цIэрыIуэ Суворов Александр и фэеплъ.
1861 гъэм дунейм щыяпэу ягъэлъэгъуащ щхъуэкIэплъыкIэу траха сурэтыр.
1866 гъэм Урыс техникэ зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
1911 гъэм Маяковский Владимир и усэхэр щызэхуэхьэса «Я!» тхылъыр къыдэкIащ.
1916 гъэм Инджылызыр дунейм щыяпэу гъэмахуэ зэманым техьауэ щытащ.
1928 гъэм Нидерландхэм я къалащхьэ Амстердам къыщызэIуахащ IХ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ накъыгъэм и 17 - шыщхьэуIум и 12-хэм къриубыдэу.
1988 гъэм Москва и Кремлым, Спасскэ куэбжэхэм япэмыжыжьэу, ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щыщрагъэкIуэкIыу гъэтIылъыгъэшхуэ къагъуэтащ. Абдежым щIэлът 12 - 13-нэ лIэщIыгъуэхэм зэрахьэу щыта хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр.
1940 гъэм фашистыдзэхэм Бельгием и къалащхьэ Брюссель яубыдащ.
1944 гъэм Кърым АССР-р щымыIэж ящIащ. Абы щыпсэу тэтэр мин 200-м нэс щалъхуа щIыпIэхэм ирашри, Азие Курытым, Урал щIыбым, Поволжье Ипщэм ягъэIэпхъуауэ щытащ.
1948 гъэм СССР-м хэIущIыIу ищIащ Израилыр къэрал щхьэхуэу къызэрилъытар.
1956 гъэм къыдэкIащ щIалэгъуалэр къэралым и къуэкIыпIэ, ищхъэрэ щIыналъэхэм щекIуэкI ухуэныгъэхэм гъэкIуэным теухуауэ КПСС-м и ЦК-мрэ Министрхэм я Советымрэ я унафэр.
1959 гъэм Кубэм и мэкъумэшыщIэхэм щIыр яхуэгуэшыным теухуа унафэ къащтащ.
1990 гъэм РСФСР-м Валдай лъэпкъ паркыр къыщызэрагъэпэщащ.
1995 гъэм Жак Ширак Франджым и президент хъуащ.
2000 гъэм Урысейм и премьер-министру ягъэуващ Касьянов Михаил.
1848 гъэм къалъхуащ Адыгейм щыпсэуа тхыдэдж, узэщIакIуэ Хьэджымыкъуэ Темчэч.
1873 гъэм къалъхуащ франджы тхакIуэ цIэрыIуэ Барбюс Анри.
1904 гъэм къалъхуащ дуней псом щыцIэрыIуэ франджы актёр Габен Жан.
1917 гъэм къалъхуащ Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ.
1946 гъэм къалъхуащ Урысей политик, «Демократием и телъхьэ Урысей» зэщIэхъееныгъэм и пашэу щыта Старовойтовэ Галинэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 – 29-рэ, жэщым градус 14 - 17 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ
.
 

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

14.12.2018 - 08:07 Нобэ
11.09.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
24.07.2019 - 08:20 Дунейм щыхъыбархэр