ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр яубзыху

КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. Абы Iуэхугъуэ 18-м щыхэплъащ.

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ - мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергей жиIащ КъБР-м и Правительствэм и Унафэм зэхъуэкIыныгъитI зэрыхалъхьэр. Ар зытеухуар инвестицэ кредит къэзыщтэхэм щхьэщатыкIын хуей ахъшэмкIэ зыщIагъэкъуэн папщIэ республикэ бюджетым къыхэкI субсидие зэратырщ. Хабзэм къызэригъэувымкIэ, инвесторым и проектыр щигъэзэщIэну къыхих хэгъэгум субсидие иритын хуейщ, щIыхуэу къищта ахъшэм техуэ процентымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъун папщIэ. «Апхуэдэу республикэм и зыужьыныгъэм зи мылъку къыхэзылъхьэ инвесторхэм компенсацэ ахъшэ еттыжыну дяпэкIэ хуитыныгъэ диIэщ», - жиIащ Говоровым. КъищынэмыщIауэ, федеральнэ унафэм ехьэлIа нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъи халъхьащ зи гугъу ящI унафэм и проектым.
КъыкIэлъыкIуэ проектым халъхьэ зэхъуэкIыныгъэм и гугъу щищIым, министрым къыхигъэщащ субсидиехэмрэ грантхэмрэ зрат цIыхухэм ягъэхьэзыру щыта дэфтэрым Къэрал реестрым къыIих тхылъымпIэмрэ налог зэритым теухуа справкэмрэ хэлъын зэрыхуэмейр. Ар дяпэкIэ езы IуэхущIапIэхэм зэIэпахынущ. Говоровым игъэбелджылащ субсидиехэр зратынухэмрэ ар зэрат щIыкIэмрэ я мардэхэми зэрызихъуэжар.
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ министр Бэлэтокъуэ Владимир утыку кърихьащ мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ IэнатIэм теухуауэ щыIэ Правительствэ унафэм зэхъуэкIыныгъэ зэрыхалъхьэр. ЦIыху кIуэдахэр къэзылъыхъуэ волонтёрхэм я центр къызэрызэIуахам къыхэкIыу мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ IэнатIэм щылажьэ цIыхухэм я бжыгъэр гъэмэщIэным теухуауэ ягъэхьэзыра проектым псори арэзы техъуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэн IэнатIэм зыщегъэужьыным ехьэлIа къэрал программэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм я гугъу щищIым КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат жиIащ къэрал программэр 2020 гъэ хъуху зэрагъэзэщIэну щIыкIэм зэрызихъуэжар, бюджетым къыхэкI мылъкур зытрагъэкIуадэхэм зэрыхэплъэжар. Апхуэдэу 2019 гъэм иджыри сом мелуани 4-рэ мин 858-рэ хухахащ Матвеевский жылэмрэ Безенги къуажэмрэ ФАП дащIыхьын папщIэ, къищынэмыщIауэ, Онкологие диспансерыр и кIэм нагъэсын папщIэ 2019 гъэм сом мелуани 3-рэ мин 780-рэ, 2020 гъэм сом мелуани 9-рэ мин 420-рэ трагъэкIуэдэну яубзыхуащ.
КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим 2019 гъэм и етIуанэ Iыхьэм цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр зыхуэдизыр гъэувыным теухуа унафэм и проектыр утыку кърихьащ. Ар сом 12431-рэ мэхъу. IэнатIэ пэрыт цIыхум - сом 12834-рэ, пенсэ ныбжьым итым - сом 9565-рэ, сабийм - 12707-рэ тохуэ.
ЗэIущIэм и кIэухым Мусуков Алий Правительствэм и щIыхь тхылъ иритащ КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Лисун Еленэ.

 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: