ЛIыхъужьыгъэм и дерс

Налшык къалэ дэт 1-нэ гимназием «Антитеррор» фIэщыгъэр зиIэ дерс щекIуэкIащ иджыблагъэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщат Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу ди республикэм и къалащхьэм дэт Кавказ Ищхъэрэ институтым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэу къеблэгъахэт Урысей  МВД-м и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым къикIа, полицэм и капитан Емгъуэж Аслъэн, IуэхущIапIэм щеджэхэу Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыIэ МВД-м хъыбарегъащIэ, жылагъуэм пыщIэныгъэ яхуиIэнымкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и лейтенант Доевэ Иринэ, полицэм и майор Гогуев Шамиль, полицэм и лейтенант Журавлёв Максим, Налшык къалэ департаментым и лэжьакIуэ Тхьэгъэпсэу Светланэ сымэ.

ЩIапхъаджагъэ зылэжьхэм ебэныным теухуа псалъэмакъ школакIуэхэм драгъэкIуэкIын и пэ къихуэу ахэр ирагъэплъащ Доевэ Иринэ триха «Къэралым къулыкъу хузощIэ! Альфа… Вымпел…» документальнэ фильмым. Ар зытеухуар илъэс 15 ипэкIэ «Альфа», «Вымпел» гупхэм я лэжьакIуэхэу Осетие Ищхъэрэ - Аланием и Беслъэн къалэм террористхэм я зэранкIэ къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэм хэкIуэдахэрщ. Гъэру яубыда цIыхухэр кърагъэлурэ зи псэр зыта щIалэхэм дэтхэнэми я цIэ-унэцIэхэм щегъэжьауэ я гъащIэ гъуэгуанэр, яхэлъа хьэл-щэныфIхэр, я унагъуэхэр, зэрахьа лIыхъужьыгъэр, я гъащIэм и иужьрей дакъикъэхэр зэрагъэкIуа щIыкIэхэр къыщиIуэтащ авторым фильмым. Апхуэдэу абы щыплъагъурт а гузэвэгъуэм хэтахэри, сабийхэм я анэхэри, егъэджакIуэхэри. Дэтхэнэми я нэгу щIэкIа теплъэгъуэ шынагъуэхэр, ахэр къызэранэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуар къэIуэтэжырт.
Кинор щагъэлъагъуэм, пэшыр, бадзэ лъатэмэ зэхэпхыну, щымт, уеблэмэ, я нэпс къекIуахэр зылъэщIхэри яхэтт къызэхуэсахэм.
Фильмыр и кIэм щынэсым пэшым щIэсхэр зэгъусэу къэтэджри, дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ мамырыгъэм папщIэ зи псэр зытахэм.
Доевэ Иринэ иужькIэ зэIущIэм къекIуэлIахэм ядэгуэшащ теплъэгъуэр зэригъэхьэзыра щIыкIэмкIэ. Абы зэрыжиIамкIэ, лэжьыгъэм мазиплI текIуэдащ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъа Емгъуэж Аслъэн жиIащ:
- Терроризмэм дыпэщIэтынымкIэ, а щIэпхъаджагъэм зедмыгъэубгъунымкIэ дэ псоми ди мурадхэри, ди Iуэху еплъыкIэхэри зэтохуэ. ИкIи дэ къарууэ диIэр зэдгъэуIун хуейщ а шынагъуэр дгъэкIуэдын папщIэ. Ди къэкIуэнур фэращ зи IэмыщIэ илъри, фыкъыхудоджэ фысакъыну, Iуэху мыщхьэпэхэм зыдевмыгъэхьэхыну.
ЩIэпхъаджагъэм ебэнын папщIэ цIыхухэр зэкъуэувэным къыхураджащ иужькIэ зэхуэсым къыщыпсэлъа Тхьэгъэпсэу Светлани, еджапIэм и унафэщI Уэрдокъуэ Лиди.

 

 

 

 

 

 

 

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: