ХьэтIохъущыкъуей къуажэм хиубыдэ щIыналъэ автомобиль гъуэгур зэрагъэпэщыжащ

Гъуэгум километри 5 хъу и Iыхьэр иджырей мардэхэм къриубыдэу зэрагъэпэщыжащ. Абы телъар къытрахри захуэ ящIащ икIи асфальтыщIэр тIэунейрэ тралъхьэжащ. Гъуэгум а и Iыхьэм и лъэныкъуитIри иращIэкIащ, дамыгъэщIэхэр щагъэуващ.
Лэжьыгъэ псори ирагъэкIуэкIащ «Шынагъуэншэу щыт икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

Улымбащ Лерэ.
Поделиться:

Читать также: