Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр

Хъыбар гуапэ

Зэпеуэм абы игъэхьа лэжьыгъэр, дизель гъэсыныпхъэкIэ лажьэ мэкъумэш техникэр мыкъутэу нэхъыбэрэ лэжьэным хуэгъэпса гупсысэщIэхэр зи лъабжьэр, игъэхьэзыращ техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, университетым «Машинэхэр зэрылажьэмрэ ахэр зэрызэрагъэпэщыжымрэ» и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бэлэтокъуэ Анзор и унафэм щIэту.
СССР-м мэкъумэш машинэхэр щIынымкIэ и министру илъэс куэдкIэ лэжьа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, УФ-м машинэхэр зэпкърылъхьэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ежевский Александр и цIэкIэ ягъэува саугъэтыр къахьыну щIэхъуэпсу а зэпеуэм хэтащ къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэ 60-м я лIыкIуэхэр.
КъызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, зэпеуэм мы илъэсым нэхъыбэу къагъэхьат мэкъумэш IэнатIэм роботхэр къыщыгъэсэбэпыным, лэжьыгъэ гугъур цIыхум щыгъэпсынщIэным ехьэлIа къэхутэныгъэхэр. Абыхэм зэрыжаIамкIэ, зэпеуэм хэтыну хуейхэм я бжыгъэр илъэс къэс нэхъыбэ мэхъу. Жюрим хэтщ къэралым мэкъумэш техникэ къыщыщIагъэкI и завод нэхъ инхэм я унафэщIхэр, «Росспецмаш», «Автомобилхэм ехьэлIа щIэныгъэ-къэхутакIуэ институт нэхъыщхьэ» федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм, Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм я IэщIагъэлIхэр. Зи Iулыджыр къэралым щылъагэ апхуэдэ щIэныгъэлIхэр уи лэжьыгъэм къыщытхъуныр, гу къылъатэныр ехъулIэныгъэшхуэщ икIи апхуэдэпщIэ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым и студентхэм къызэрыхуащIыр къызэрымыкIуэу гуапэщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ зэпеуэм япэу и лауреат хъуауэ щытащ университетым а и факультет дыдэм «Хуабэ энергетикэмрэ абы хуэгъэпса техникэмрэ» и къудамэм и студент Мыщхъуэжь Каземир (и проектым и унафэщIу щытар техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор ШэджыхьэщIэ Юрийщ).
Ежевский Александр и саугъэтыр къэхьыным теухуа III Урысейпсо зэпеуэм бжьыпэр щызыубыдахэр 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м щагъэлъэпIэнущ Самарэ дэт «Евротехника» завод цIэрыIуэм.
Сэбаншы Фаридэ дохъуэхъу и лэжьыгъэм пщIэшхуэ къызэрыхуащIамкIэ икIи ди гуапэщ дяпэкIи ехъулIэныгъэхэр зыIэригъэхьэну.

 

 

КIУРАШЫН Заремэ, КъБКъМУ-м и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.
Поделиться: