Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ

Мы гъэм а зэхыхьэм хэтащ къэфакIуэ гуп 40-м щIигъу,   псори цIыху миным щхьэдэхырт.
Иджырей къафэм и «щэхухэм», абы щIэуэ къыхыхьэм хэзыгъэгъуазэ пэублэ гъэщIэгъуэн хуащIат зэпеуэм. Къафэ лIэужьыгъуэхэм я «тхыпхъэр» (зыгъэзэкIэр) зрагъащIэм и мызакъуэу, къафэм «псэ зэрыпхухэлъхьэну» Iэмалхэм тепсэлъыхьащ мы Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIхэр.
Ставрополь къыщызэрагъэпэща зэпеуэр, я лIэужьыгъуэ елъытауэ, блыуэ гуэшыжат (лъэпкъ къафэ, иджырей хореографие, streetdance, спорт хореографие, акробат къафэ, BreakDance, эстрадэ къафэ).
КъэпщытакIуэ гупым хэтащ Рогозинская Юлиерэ Ивановэ Татьянэрэ (ТНТ-телеканалымкIэ екIуэкIа «Танцы» нэгузыужь программэм хэтахэщ, хореографхэщ), Асатуров Эдуард (Лос-Анджелес  къалэм (США) актёр IэщIагъэм щыхуоджэ), нэгъуэщIхэри.
Уи гуапэ мыхъуу къанэркъым а зэпеуэ иным «Импульс» къэфакIуэ гупым щиIа ехъулIэныгъэр. «Соло.Streetstile» лIэужьыгъуэм Куэцэ Вадим щыяпэщ, етIуанэр - Роговэ Ксениещ. Куэцэ Вадимрэ Мырзэкъан Изабеллэрэ «Дуэтхэр» Iыхьэм япэ увыпIэр къыщыхуагъэфэщащ. Дыгулыбгъу Даянэрэ Дзэмыхь Арианэрэ «Соло» Iыхьэм етIуанэ увыпIэр къыщахьащ.
Фестивалым и Гран-при-р илъэс зыбжанэ хъуауэ Iуэхур зэхэзыублэ университетым и гупым къыхуонэж.

 

Инэрокъуэ Данэ.
Поделиться: