ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ.
Абы утыку къыщрахьат классикэ школым и сурэтыщI нэхъ Iэзэу къалъытэ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Плотников Василий (1928-2020 гъ.), КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Кочергин Владимир (1940-2018 гъ.), сурэтыщI Iэзэ Наседкин Игорь (1935-2014 гъ.) сымэ я IэдакъэщIэкIхэр.
БлэкIа лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм ди республикэм щыпсэуа, щылэжьа сурэтыщIхэм къаIуэтэн я мащIэт?! Музейм и пэшхэм блэкIа зэманым и «мэ» къыщIихым ярейт. Налшык къалэр, КъБР-м и къуажэхэр, цIыху цIэрыIуэхэр, щIыуэпсым и теплъэр!.. Дэ тцIыхум зыкIи емыщхь дунейт абыхэм къагъэлъагъуэр. 
  Гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIат къэрал IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, школакIуэ цIыкIухэр, къалэдэсхэр.
КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэIущIэр къыщызэIуихын ипэ, музейм и пэшхэм щызэхуэхьэса сурэтхэм набдзэгубдзаплъэу еплъащ.
- Пэшым щытлъагъу сурэтхэм къызэрымыкIуэ псэр ягъэгуфIэ. Сыт зэмани хэзагъэ, екIу классикэм, езы лIэщIыгъуэ дыдэми зыри хуещIакъым. ЩIыбым къыщешх уэшхым дунейр дэнэщхъейуэ къысщыхъурти, музейм и пэшхэм сыкъызэрыщIыхьэу плъыфэрэ гуапагъэкIэ зызгъэнщIыжащ. Мы гъэлъэгъуэныгъэм, балигъхэм я закъуэ мыхъуу, ныбжьыщIэ цIыкIухэри Iэмал имыIэу къэкIуэн, блэкIа лIэщIыгъуэм и теплъэр зрагъэлъагъун хуейуэ къызолъытэ, - жиIащ Къумахуэм къызэхуэсахэм захуигъазэу.
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Темыркъан Геннадий министрым и псалъэм пищэу жиIащ, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм зи лэжьыгъэ къыщыгъэлъэгъуахэр КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и «купкъ» быдэу зэрыщытар. 
- А сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI телъыджэхэмкIэ ноби дигъусэщ, къытхэтщ. Ди республкэр къэпцIыхун, езы сурэтыщIхэм я Iэзагъэр бгъэунэхун папщIэ, Iэмал имыIэу, абыхэм я лэжьыгъэм уеплъын хуейуэ къысщохъу. Ди жагъуэ ззэрыхъунщи, лэжьыгъэхэр псори утыку къитхьэфакъым, иджыри гъэлъэгъуэныгъэ зыбжанэм ирикъун сурэт къэнащ нобэрей хэмыхьэу, - жиIащ Темыркъаным.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: