ЩIэблэр ягъасэ

Шэджэм районым щекIуэкIащ «ЩIэпхъэджагъэ здэщымыIэ дунейм дрителъхьэщ!» щIалэгъуалэ форумыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ щIыпIэ администрацэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, диным и лэжьакIуэхэр, спорт зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, районым и щIалэгъуалэр.
НыбжьыщIэхэр ирагъэдэIуащ терроризмэм пэщIэтыным ехьэлIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм, узыншагъэр хъумэным, лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъын хуей зэгурыIуэныгъэм, гущIэгъум, ныбжьэгъугъэм, гулъытэм ятеухуа псалъэмакъхэм.
Илъэс къэс екIуэкI зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэщ Шэджэм щIыналъэм терроризмэм пэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэр.

 

Гъуэт Синэ.
Поделиться: