Нэгъуч Джанболэт и гъэсэнхэр япэ итщ

  «Шапсыгъ  щIыналъэ»,  «Туапсе  хъыбарыщIэхэр»  газетхэм  щыгъуазэ  дащI  фокIадэм  и  3-м  Японием  щекIуэкIа  ДзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм  я   зэхьэзэхуэм   Урысейм  щIыхь  зиIэ  и  тренер Нэгъуч  Джанболэт  и  гъэсэнхэу  Нэгъуч  Къазбэчрэ  Владимировэ  Дарьерэ  ехъулIэныгъэ  къагъэлъагъуэу  зэрыхэтам.   
 VI  Экономикэ  форумым  и спорт  программэм  ипкъ  иткIэ, Владивосток  щекIуэкIащ  Кано  Дзигоро  и  цIэкIэ  зэхаубла  ДзюдомкIэ дунейпсо  чемпионатыр.  Урысейм  и Президентымрэ Японием и премьер-министрымрэ  я  нэIэм щIэту, «Олимпиец» спорт уардэ унэм щызэхаша   зэхьэзэхуэм  щызэпэщIэуват  Урысейм  икIа  ныбжьыщIэхэм  я гуп къыхэхамрэ  хамэ  къэрал  зыбжанэм щыщ  дзюдомкIэ  бэнакIуэхэмрэ.
ТекIуэныгъэ  къэзыхьа  гупым  хэтащ  Нэгъуч  Джанболэт  игъэса бэнакIуэхэу   Нэгъуч  Къазбэчрэ  (килограмм  73-м  нэхърэ мынэхъ хьэлъэхэр)  Владимировэ Дарьерэ (килограмм 70-м щIигъухэр).
КъызэрыщIэкIымкIэ,  гуп  зэпэщIэуваитIыр  3:3-м нэсауэ, Владимировэ Дарье  и  гупым   зы  балл къыхуихьри, тригъэкIуащ. Хъыджэбзым  къыпэщIэувахэм  язт нэхъ пасэу  дзюдомкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэм  домбеякъ  медалыр къыщызыхьауэ  щыта Франджы къэралым щыщ Дюран Тахинэ.
Нэгъуч Джанболэт  и гъэсэн къудей мыхъуу, икIи  и къуэ  Къазбэч  илъэс  2I-м  фIэмыкIа  ныбжьыщIэхэм  я  зэхьэзэхуэу  Европэм щекIуэкIам  и  чемпионщ.  Владимировэ  Дарье – 202I гъэм екIуэкIа «Азием  и  зэхьэзэхуэ  зэIухам»  щытекIуахэм  язщ.  
Дунейпсо  утыкум ехъулIэныгъэ  къыщызыгъэлъэгъуа  Нэгъучхэ зэадэзэкъуэми,  Владимировэ Дарьи  я  ехъулIэныгъэмкIэ дохъуэхъу.

 

Чэрим Марианнэ.
Поделиться: