ФIы щIэи, псым хэдзэ

Къарэ Ратмир псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ зыбжанэм жыджэлру хэтщ. Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм ядэIэпыкъуным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. Абы делъэIуащ я IуэхущIафэхэм дыщигъэгъуэзэну.

 Ди лъэпкъэгъухэм дадэIэпыкъун хуейщ

- Сирием зауэр щыщIидзам щыгъуэ, Кавказым къихьэжагъащIэхэм я деж сыкIуэри, я Iуэху зытетыр зэзгъэщIауэ щытащ. Сэри а Iуэхум теухуауэ жэуаплыныгъэ гуэр схьыну къызэрыстехуэр къызгурыIуэрт. Арати, хэкIыпIэу щыIэхэр къэслъыхъуэу щIэздзащ. Зауэм кърихужьэжахэм я псэукIэм зыщызгъэгъуэза нэужь, япэу дэIэпыкъуэгъу хъуну сызэлъэIуахэм ящыщ Щхьэлыкъуэ къуажэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIу абы щыгъуэ щыта Къуныжь Хьэчим. Асыхьэту, «мыр зэкIэ хьэзыру сIыгъщ», жиIэри и жыпым ахъшэ кърихащ. Хьэжыгъэ къэпитху, дагъэ къахуищэхури яхузигъэшат. ИужькIэ, «Пэрыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм сыкIуащ. Ари сэбэп хъуащ. 
Къыхэзгъэщынут интернетым къыдит Iэмалхэри къызэрыдгъэсэбэпыр. «Фейсбук»-м къыщызгъуэтащ КъБАССР-м ЩэнхабзэмкIэ и министру илъэс куэдкIэ лэжьа Ефэнды Джылахъстэн ипхъу Бэджрэт Ольгэ къызэригъэпэща «Сирием къикIыжа ди лъэпкъэгъухэм дадэвгъэIэпыкъу» гупыр. Сэри абы сыхыхьащ. Дэ къыхэтлъхьащ накъыгъэм и 21-м Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ехьэлIауэ зэIущIэхэр едгъэкIуэкIыну. 
КъэкIуэжахэм дадэIэпыкъуныр сабийхэм я деж къыщыщIэдзащ, япэрауэ, ахэр зэхуэтшэсри, IэфIыкIэхэр яхуэдгуэшащ. 
«Унэ хуит» фIэщыгъэцIэм щIэту Iуэху къызэдгъэпэщауэ щытащ: унагъуэхэм къамыгъэсэбэпыж, ауэ иджыри тIорысэ мыхъуа хьэпшыпхэр къызэщIэткъуэурэ хуэныкъуэхэм яIэрыдгъэхьэу арат. Щапхъэ зыбжанэ къэсхьынут. Зы бзылъхугъэ къэпсэлъат, Сирием къикIыжахэм папщIэ гъуэлыпIэ къыдитыну. Езыр 12-нэ къатым щыпсэут. ГъуэлъыпIэр инт, къат дэкIуеипIэхэр зэвт – гурыIуэгъуэщ ар къыщIэпхыным пыщIа гугъуехьыр. КъыщIэзыха щIалэхэм пщIэнтIэпсыр къапыхурт, ябгхэр игъэузат. Ауэ а псори ящыгъупщэжат дынэса нэужь. Благовещенкэ унагъуэм я сабийхэр щIым щылъу жейуэ арати, уи фIэщ хъункъым гъуэлъыпIэм ахэр зэрыщыгуфIыкIауэ щытар. 
Налшык дэт гъэш комбинатым шэ къыдитри зэбгырытшауэ щытащ. Ар нэхъыбэу ялъэдгъэIэсат къалэм дэс унагъуэхэм. Махуэ гуэрым Жэмтхьэлэ щыщ щIалэ Сыбырым щыпсэуну Iэпхъуэжырти, «си унэм нэхъ хуэныкъуэ гуэр щIэвгъэтIысхьэ», жиIэри къэпсэлъат. Апхуэдэ гукъэкI дахэ зыщIхэм уамыгъэгушхуэу къанэркъым. 
«Гъавэ бэв» жытIэри, аргуэру Iуэху къызэдгъэпэщащ. Абы и фIыгъэкIэ къыхэтха жылапхъэхэр яхуэтшэри, псоми яхуэдгуэшащ. Сирием къикIыжахэм я нэхъыбэр къалэращ щыпсэуар, къуажэ псэукIэм пэжыжьэхэщ. Хадэ зэращIэм и щэхухэм зэрыщымыгъуазэри гурыIуэгъуэт. Абыхэм урысыбзэ тэмэму зэрамыщIэр, адыгэбзэкIэ псори къызэремыджэфыр къэслъытэри, «Адыгэ псалъэ» газетым сыкъэIуат. «Уней лъапсэ» напэкIуэцIхэр къэзгъуэтыжщ, кIэртIоф зэрыхэпсэнури хущхъуэ зэрытепкIэнури зэрыт тхылъ цIыкIу хьэрыпыбзэкIэ зэредгъэдзэкIри яIэрыдгъэхьащ. ЖылапхъэхэмкIэ нэхъыбэу къыддэIэпыкъуар Дзэлыкъуэ щIыналъэрщ. 
ЗимыIэм, нэхъ хуэмыщIахэм адыгэр дэIэпыкъуу пасэм зэрыщытам и фIыгъэт жылэхэм тхьэмыщкIэ дэсу узэрыримыхьэлIэр. А хабзэ екIур ноби ди цIыхухэм къазырыдэгъуэгурыкIуэм и щыхьэтщ мыпхуэдэ щапхъэхэр. 

«Жьэгум» теухуауэ

- Сирием къикIыжахэм ядэIэпыкъунымкIэ щыIэ гупым хэтхэр дызэчэнджэщри, «Жьэгу» жылагъуэ зэгухьэныгъэр къызэдгъэпэщащ. Абы нэхъыбэу хэтхэр Хэкужьым къэзыгъэзэжахэм зыщIэзыгъэкъуэну хуей щIалэгъуалэрщ. ДэIэпыкъуэгъу хъуну хуейхэм къыдат хьэпшыпхэр «Жьэгум» кърашалIэ. ДэфтэрхэмкIэ дадоIэпыкъу, ауэ ар нэхъ гугъущ. «Жьэгум» IуэхущIапIэ диIэщ. Ди телефоныр: 8-928-915-15-50. 

КъэкIуэжахэм IэпщIэлъапщIэ куэд яхэтщ. Абыхэм нэхъ къатехьэлъэр урысыбзэ зэрамыщIэрщ. Бзэр умыщIэу лэжьапIэ къэбгъуэтынуи улэжьэнуи гугъущ. Сэ абыхэм яжызоIэ: фи бынхэр фегугъуу евгъаджарэ щIэныгъэ тэмэм зрагъэгъуэтмэ, къыдэкIуэтея нэужь, фэри фапIыжынщ. 

Мыри жыIапхъэщ: лэжьэну хуейм сыт хуэдэ щIыкIэкIи ар къегъуэт. Хэкум къэкIуэжахэм яхэтщ ухуакIуэхэр, унэ зезыхьэхэр, шхапIэм щылажьэхэр. Сэ зы щIалэ соцIыху сыхьэтищ-плIы фIэкIа мыжейуэ, жэщми махуэми шаурма ищIурэ ищэу. И щхьэ, и унагъуэ зэрипIыжын и ужь итщ. ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ, зэфIэкI зиIэ куэди яхэтщ къэзыгъэзэжахэм. Дунейпсо компаниехэм бухгалтеру, дохутыру щылэжьауэ, шы гъэхъуным хэзыщIыкIхэри щыIэщ. Спортсмен лъэщхэри яхэтщ. Абыхэм ящыщу Къанокъуэ Мухьэмэд каратемкIэ Сирием и чемпионщ, къуэкIыпIэ спорт зэуакIуэ лIэужьыгъуэхэмкIэ къызэрымыкIуэу IэкIуэлъакIуэщ. 
Унэ зимыIэ зыбжанэ яхэтщ, санаторэхэм щыпсэууэ. Абыхэм Iуэхур иджыри зэIубз хъуакъым. 
ДэркIэ нэхъыщхьэращи, зэрытхузэфIэкIкIэ абыхэм защIэдгъэкъуэну яужь дитщ. 
 

Зыгъэхьэзырар НафIэдз Мухьэмэд.
Поделиться:

Читать также: