«Гуащэмахуэ» Сэтэней игъэзащIэу

«Фабрика» гупым хэта уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къэзан Сэтэней «Гуащэмахуэ» уэрэдыр Къэнжал Iуащхьэм тету жиIэу клип трахащ.
- «Гуащэмахуэ» адыгэ цIыхубэ уэрэдым сэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Илъэс куэд и пэкIэ ар си гъащIэм къыхыхьащ, а уэрэдыр згъэзэщIэну чэнджэщ къызэзыта си адэм и фIыгъэкIэ. Тхыдэм къыхэна, абы лъабжьэ хуэхъуа лъагъуныгъэ хъыбар телъыджэм и гугъу къыщысхуищIым, ар хуабжьу сигу щIыхьат, - жеIэ Сэтэней.
Клипыр зэрымыщIэкIэ траха хъуащ, сыту жыпIэмэ Сэтэней къыщIэкIуэжар и адэ-анэр илъагъуну, и щхьэгъусэ сурэттех цIэрыIуэ Стефани (Италием щыщщ) къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу я хьэгъуэлIыгъуэр щекIуэкIа щIыпIэм Осетие Ищхъэрэ – Аланием трагъэзэжыну арат. Абы хэту и ныбжьэгъур къэпсалъэу, Сэтэней «Гуащэмахуэ» уэрэдыр игъэзащIэу Къэнжал Iуащхьэм щытрахыну зэрыхуейр къыщыжриIэм, арэзы техъуащ.
УэрэджыIакIуэм махуэ зытIущым къриубыдэу гупыр къызэригъэпэщащ. Уэшх, уэс, псыдзэ щыIэнкIэ хъуну дунейм и щытыкIэм кIэлъыплъхэм къатми, Iуэхур зэрамыгъэтIылъэкIыным Сэтэней нэхъри тезыгъэгушхуар иужькIэ апхуэдэ хущIыхьэгъуэ имыIэжынкIэ зэрыхъунурт.
- ЩIыналъэм и дахагъэм къыдэкIуэу, чэщанэхэмрэ пасэрей псэуалъэ хэлъэлъэжахэмрэ клипым хагъэхьэн хуей щыхъум, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыщ си цIыхугъэм селъэIури, республикэм и лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу къалъытэ бгъуэнщIагъхэм ящыщ зым и теплъэгъуэ хэдгъэхьащ. Апхуэдэу клипыр дгъэдэхащ ди лъэпкъ фащэрэ къафэкIэ, - жеIэ Сэтэней.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: