Дэтхэнэри дызыхуэныкъуэщ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым я щытыкIэм теухуа щIэныгъэ цIыхухэм ябгъэдэлъхьэным мыхьэнэ ин зэриIэр къалъытэри, 1992 гъэм Бразилием и щыхьэр Рио-де-Жанейрэ къэрал зэхыхьэу щекIуэкIам мэлыжьыхьым и 15-р Экологием и махуэу гъэувыным теухуа унафэ къыщащтащ.
Уегупсыс зэрыхъунумкIи, ар щIыуэпсым къыщыхъу-къыщыщIэхэр нэхъ IупщIу къыдгурызыгъаIуэ, дэзыгъэлъагъу, абыхэм къарикIуэнкIэ хъунухэр ди нэгу къыщIэзыгъэувэ Iуэхугъуэщ.
Экологие щIэныгъэхэм я махуэр ди къэралым гъэлъэпIэн щыщIадзар I996 гъэм иужькIэщ. А илъэсым къыщыщIэдзауэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, сабий садхэм, тхылъ хъумапIэхэм, щIэныгъэм елэжь IуэхущIапIэхэм а махуэм ехьэлIауэ къыщызэрагъэпэщ хабзэ зэхыхьэхэм, конференцхэм щытопсэлъыхь дыкъэзыухъуреихь дунейр, зэрыщыту къатщтэмэ, щIыуэпсыр хъумэн зэрыхуейм ехьэлIа зэхэщIыкIым дэтхэнэ зыри – сабийхэри, балигъхэри, къулыкъущIэхэри, цIыху къызэрыгуэкIхэри дызэрыхущIэкъупхъэм.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: