Лъагъуныгъэм ипэ напэ

Гъэмахуэр къызэрысу, кавказ хэкурысхэр я щхьэ хуимытыж мэхъу. Узэрыбысымыр пщIэжу, тэмакъкIыхьыныр зытебгъахуэу, итIани, уи нэхъыщIи уи нэхъыжьи хуумыгъэфащэ теплъэгъуэхэм зэзэмызэ зыщаубгъу ди уэрамхэм.  

Махуэр къызэрыгуэкI дыдэт, ММА-м хэт Шарабутдинов Магомед «Къатхэр» щэхуакIуэ центрым щIэт, токкIэ зекIуэ дэкIуеипIэмкIэ къехрэ пэт, и пащхьэм ит Ромеорэ Джульеттэрэ зэрызэхуэIэфIыр бэнакIуэм и нэм къыщIэуэу къагъэлъэгъуэн щIамыдзамэ. Шарабутдин куэдрэ мыгупсысэу и хъыджэбзым ба хуэзыщI щIалэм «къэгъанэ» жриIащ. Пщащэм и пащхьэ щагъэпуду зымыдэну щIалэм ар игу техуэнт? Тыкуэным щIэт видеом къызэрищыжымкIэ, япэу зи Iэр къэзыIэтар лъагъуныгъэм итхьэкъуа псэлъыхъу  хъыжьэрщ. Зи IэштIымыр хьэлъэIуэу къыщIэкIа Шарабутдин зэрыжиIэжымкIэ, мы Iуэхур къызэрыхъурэ мазэм щIигъуащ. ЩIалитIыр зэкIужри, сэлам гуапэкIэ зэбгъэдэкIыжахэщ. Иджы ар телеграмым ит «Mash» напэкIуэцI цIэрыIуэм зэбгритыкIауэ, дунейм хэз мэхъу. . Iуэхур Къэрал Думэм нэгъунэ нэсри, Магомедовыр захуэу къэзылъытэхэм я бжыгъэм депутатхэри къахэхъуащ. 
«Дагъыстэным дежкIэ уэрамым удэту цIыхубзым ба хуэпщIыныр хьэкIэкхъуэкIагъэщ, - жиIащ Iуэхум тепсэлъыхьа, Дагъыстэн дин IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Майоранов Магомед. – ИтIани, зымыщIапхъэ зыщIэм уеущиеныр къезэгъми, абы уеуэ зэрымыхъунур зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым». 
ЖызыIэ щыIэщ Кавказым туристхэр къакIуэ закъуэмэ, дехъулIауэ. Пэжщ, экономикэм фIэкIа Iуэхум хэмытмэ, фыкъеблагъэ. Хэт хьэщIэ зи жагъуэр? Ауэ хамэм дэплъейуэ зэхалъхьа хьэлхэр щыбагъуэкIэ, абы гукIи псэкIи упэщIэмыувапIэ иIэкъым. Бдэ хъунумрэ мыхъунумрэ я мардэр зэрызэхэбгъэкIыну пщалъэри  дэнэ къитхыну? 
 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: