Макъамэхэм я лъахэм

Бозий Зураб уэрэджыIакIуэщ, макъамэ продюсерщ. «boziirecords» IуэхущIапIэр абы къызэрызэригъэпэщрэ куэд мыщIами, макъамэ зэратхымрэ зэрызэхагъэувэмрэ хуигъасэ щIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэхэр нэрылъагъу хъуащ.

 Бозийр Бэрэгъун Руслан и нэIэм щIэту КъБР-м и Музыкэ театрым и солисту лэжьащ, оперэ, классикэ, эстрадэ - и макъыр зыхуэмыухуа уэрэд лIэужьыгъуэ щыIэкъым. УэрэджыIакIуэм къехъулIащ Дэбагъуэ Роман Урыс драмэ театрым щигъэува «Мадинэ» оперэм къыщылъыса ролри - Къасым ейр - нэгъуэщI куэди (2013 - 2015 гъэхэм). Ар уэрэджыIакIуэхэм «МакъымкIэ Урысей академие» я дунейпсо зэхьэзэхуэм и унэтIыныгъищми (академие уэрэд жыIэкIэ, лъэпкъ уэрэд гъэзэщIэкIэ, эстрадэ уэрэд) я лауреат хъуащ. 
Бозийм и гъащIэм музыкэр зы махуи хэкIакъым жыпIэ хъунущ. 1990 гъэхэм я пэщIэдзэхэм апхуэдэ Iуэху къыхалъхьат сабийхэр япэ классым къыщыщIэдзауэ ядж предметхэм Iэмал имыIэу макъамэм зыщыхуагъасэ дерси хэтын хуейуэ. А зэманым хиубыда Бозийри Налшык и 29-нэ школым и хорым хагъэхьащ икIи зыщIэс еджапIэми республикэм нэгъуэщI и IуэхущIапIэхэми зыкъыщагъэлъагъуэу хуежьащ. Уеблэмэ Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 50 зэрырикъур Урысейм щигъэлъапIэм ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм Зураб зыхэт сабий хорым етIуанэ увыпIэр щызыIэригъэхьат…
Моцарт Вольфганг и «Дон Жуаным» Лепорелло и ариер абы зэрыщигъэзащIэр зэхэзымыхам куэд фIокIуэд. Апхуэдэ зэфIэкIыр иIэн щхьэкIэ, Бозийм и щIыбагъ лэжьыгъэшхуэ къыдэтщ: илъэс 13-кIэ музыкэ школым зыщигъэсащ, МакъамэмкIэ Гнесинхэм я цIэр зезыхьэ Урысей Академием щеджащ (Москва). ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Гъэсашэ Наталье и деж зыщигъэсащ.
«МузыкэмкIэ си япэ егъэджакIуэр «Амикс»-м и унафэщI Къул Амирщ. Абы псэкIэ зыхызигъэщIащ макъамэр. КъызэрысщыхъумкIэ, цIыхур зы лъагапIэ гуэр нэса и ужькIи, къэувыIэжын хуейкъым, аращи си зэфIэкIым махуэ къэс зэрыхэзгъэхъуэным сыхущIокъу», - жеIэ уэрэджыIакIуэм. 
Бозийр Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом ирагъэблагъэри, 2003 - 2004, 2013 - 2014 гъэхэм диктору щылэжьащ. Апхуэдэуи Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектаклхэми хэтащ. «Моя жена - лгунья» гушыIэ спектаклым Бозийм щигъэзэщIащ Скотт Джимми и ролыр, апхуэдэуи ехъулIэныгъэ иIэу Эдмонд щIалэм и образыр «Пащтыхь Лир»-м къыщигъэлъэгъуащ. А спектакль дыдэр Нэгъуей Мухьэдин и уней театрым Теувэж СулътIан адыгэбзэкIэ щыщигъэувам, Зураб абыи ирагъэблагъэри, спектаклым Лир пащтыхьу хэтащ. КъищынэмыщIауэ, гукъинэжу игъэзэщIащ «Севастополь вальс» опереттэм мы щIалэм къыщылъагъэса ролри. 
Бозий Зураб лъэныкъуэ куэдкIэ зэрызиужьынум хущIэкъу цIыхущ. Апхуэдэ зы унэтIыныгъэщ абы макъамэ зэрызэхилъхьэр. 2009 гъэм уэрэджыIакIуэм и зы лэжьыгъэ «дуней псом и трэк нэхъыфIу 100»-м хэхуат. 
Бозийр здынэса лъагапIэхэм щыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа «Хэкупсэ уэрэдхэр» макъамэ зэпеуэм текIуэныгъэ къызэрыщихьар, апхуэдэ зэхьэзэхуэ дыдэ урысейпсо мыхьэнэ иIэу щызэхашами, щIыхь тхылъ абдежи къызэрыщыхуагъэфэщар. Зураб къихьащ «Долинск и макъ» музыкэ зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэри. 
ЦIыхур щынэщхъейми гукъыдэж щиIэми «зыкъыпэщIэзыгъакъуэ» макъамэхэм я лъахэрщ Бозийр щылажьэри, и IэщIагъэм и хъер илъэгъуну ди гуапэщ.
 

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: