Гитлер зиукIыжар пэж?

1945 гъэм накъыгъэм и 4-м Германием и Iэтащхьэм и бункерым пэгъунэгъу дыдэу сэлэт Чураков Иван къигъуэтащ мафIэм иса хьэдэр. «Смерш» контрразведкэм и лэжьакIуэхэм иужькIэ къалъытащ ар Гитлер Адольф и хьэдэу. Фюрерым къыбгъурылът нэхъ Iеижу мафIэм иса Браун Евэ и хьэдэри. Совет тIасхъэщIэххэм къадэIэпыкъуащ Гитлер и щхьэхъумэхэм ящыщ Менгесхаузен Хари. Абы тхьэ щиIуэжырт а хьэдитIыр Гитлеррэ Браун Евэрэ яйуэ. АрщхьэкIэ, уеблэмэ а зэманми шэч къытрахьащ абы и псалъэхэм. ЗызыукIыжахэм я щхьэхэр Москва къагъэсыну унафэ ящIащ IэщэкIэ зэщIуэда къарухэм я музейм щIалъхьэну мурадкIэ. АрщхьэкIэ иужькIэ нэхъ щIэхуабжьэ хъуащ хьэдэхэр Гитлеррэ Браунрэ зэрейм къытрахьа шэчыр. Iуэхур зэхигъэкIын папщIэ Германием ягъэкIуащ СССР-м къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комиссар Меркулов Всеволод. 1945 гъэм и мэкъуауэгъуэмрэ бадзэуэгъуэмрэ абы зэхуихьэса хъыбархэр щыхьэт техъуащ Гитлер зэрызимыукIыжам. Ар телъыджэ дыдэт!
Ауэ нэхъ телъыджэжт Гитлер зыщигъэпщкIуауэ къыщIэкIынкIэ хъуну щIыпIэу зыхуагъэфащэр. I945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м «Смершым» и лэжьакIуэхэм Германием и ВМФ-м и штаб нэхъыщхьэм и унэм къыщIахащ фюрерым и щхьэхъумэ псыщIагъырыкIуэ кхъухьхэм папщIэ зэхалъхьа картэхэр. Абыхэм къызэрыщагъэлъэгъуамкIэ, Мод пащтыхь гуащэм и щIыналъэм и гъунэгъуу ахэр Антрактидэм и мылылъыхэм я щIагъым щIыхьэрт. Гъуэгуанэ гугъу зэпача иужь ЩIым и кIуэцIым къыщыхутэрт. Абы щыIэт тенджызхэри, хытIыгухэри, континентхэри зыхыхьэ нэгъуэщI дуней. Меркуловым и къэхутэныгъэр пщIэ зыхуэпщI хъуну къалъытащ . Языныкъуэхэм шэч къытрахьэртэкъым Гитлер Антрактидэм и щIагъым зэрызищигъэпщкIуам. 1945 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м СССР-м и МВФ-м и цIыхубэ комиссар Кузнецов Николай жиIащ Антрактидэм кресейр къухьищ игъэкIуэну зэрыхьэзырыр.
А «Катюшэхэм» ирагъэуващ къарушхуэ зиIэ торпедохэмрэ псы щIагъым кууэ ехыфыну бомбэхэмрэ, нэгъуэщI IэмэпсымэщIэ дыдэхэр.
I945 гъэм и щэкIуэгъуэм кхъухьхэр гъуэгу техьащ. АрщхьэкIэ зи гугъу тщIы щIыпIэм зэрынэсу а кхъухьхэм къапэуващ зищIысыр къахуэмыщIа къару гуэрхэр. Апхуэдэ нэхъапэм зэи ялъэгъуатэкъым икIи ахэр псыщIагъырыкIуэ техникэщIэ дыдэу къыщIэкIынут. Ахэр апхуэдизкIэ псынщIэу зекIуэрти, торпедохэмкIэ уеуэми уатехуэфынутэкъым.
Къагъэзэжын хуей хъуащ, щэхур зэрамыIуэтэнумкIэ абыхэм исахэм Iэ трагъадзэри.
Апхуэдэ дыдэ гъуэгу 1947 гъэм и щIышылэм якIуащ адмирал Берд Ричард зи унафэщI американ кхъухьхэми. АрщхьэкIэ ахэри нэхъ гужьеигъуэжу кърахужьэжащ.
ГъэщIэгъуэнращи, мы Iуэхум и пэжыпIэр нобэр къыздэсым яхузэхэгъэкIакъым.

 

Поделиться: