Ныбэжь Сергей

 

Инарыкъуей къуажэ щыщу Хэку зауэшхуэм лIыхъужьыгъэ къигъэлъагъуэу  хэтахэм  ящыщщ  Ныбэжь Сергей. ХахуагъэкIэ псыхьауэ абы  и хъыбар куэд сызэрыцIыкIурэ зэхэсхырт.    Къуажэ музейм и  блыным фIэлът абы и сурэтыр.  Си цIыкIущхьэ лIыхъужь хъыбархэр тхыдэ дахэ къудейуэ къысщыхъуми, ар лъыпсрэ ­гуауэкIэ зэрыгъэнщ1ар, дауи, си сабий акъылым къитIасэртэкъым.

 

Сергей 1922 гъэм Инарыкъуей къуа­жэм къыщалъхуащ. Абы и анэр урыст, Санкт-Петербург щыщ Макаровхэ ­лIакъуэ цIэрыIуэм къыхэкIат. И адэ Ны­бэжь Мурат Япэ дунейпсо зауэжьым хэтат. Зэрихьа лIыхъужьыгъэхэм папщIэ къыхуагъэфэщат Георгий щихъым и 2-нэ, 3-нэ, 4-нэ нагъыщэхэмрэ «ЛIы­хъужьыгъэм папщIэ» медалитIрэ.

 

ЕхъулIэныгъэ иIэу къуажэ курыт еджапIэр къиуха иужькIэ, Сергей 1939 гъэм Налшык къалэ дэт аэроклубым щIэ­тIыс­хьэри, щытхъу иIэу къиухащ. ЗэфIэкI ­  къэзыгъэлъагъуэ щIалэр Буйнакск къалэм авиацэмкIэ дэт училищэм ягъакIуэри, кхъухьлъатэзехуэу щрагъэджащ. Сергей абы щIэсу Хэку зауэшхуэр къыщыхъейм, Куйбышев къалэ кхъухь­лъатэзехуэхэм я училищэу дэтым зригъэдзыжри, ар программэ гъэкIэщIакIэ къиухащ.

1942 гъэм истребительнэ авиацэ ­полкым хэту Лениград деж зауэм щыхыхьащ. И анэр къыщалъхуа лъахэр щхьэхуит къищIыжыну лIыхъужьыгъэ мащIи зэрихьакъым абы! Къалэр нэмы­цэм къыIэщIагъэкIыху ерууэ уэгум итащ Ныбэжьыр. УIэгъи хъуат. АдэкIэ лейтенант щIалэр Совет Прибалтикэр щхьэхуит къэзыщIыжахэм яхэтащ, Къуэ­кIыпIэ Пруссиеми нэмыцэдзэр щыхигъэщIащ. 1945 гъэм и мэлыжьыхь ма­зэм Ныбэжьри яхэту уэгум ит нэмыцэ­дзэм ятеуэри, бийм хэщIыныгъэшхуэ иратащ. Сергей и кхъухьлъатэр абдеж къы­щ­раудыхри, хэкIуэдащ. Зауэр иухы­ным махуэ бжыгъэт иIэжыр…

Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм къигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ пап­щIэ кхъухьлъатэзехуэ Iэзэ, лейтенант ­нэхъыжь Ныбэжь Сергей къыхуагъэфэщауэ щытащ Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр, Вагъуэ Плъыжь орденыр, «ЛIыхъужьыгъэм папщIэ», «Ленинград зэрихъумам папщIэ» медалхэр.

И ныбжьыр илъэс 23-рэ фIэкIа мыхъуу адэжь щIыналъэм щхьэузыхь зыхуэзы­щIа адыгэ щIалэм бын, унагъуэ къы­щIэмынами, хахуагъэрэ цIыхугъэкIэ псы­хьа цIэ лъапIэ къигъэнащ.

 

 

Инэрокъуэ Данэ.
Поделиться: