Хъыбий Балилэ

 

 Хэку зауэшхуэм и тхыдэм зи цIэ къыхэщыжхэм ящыщщ Тэрч щ1ыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къыдэк1а Хъыбий Нэгъуей и къуэ Балили.

Ар 1918 гъэм дунейм къытехьащ. Къуажэ курыт еджапIэр къиуха иужькIэ колхозым щы­лэжьэн щIидзат. 1938 - 1940 гъэхэм Дзэ Плъыжьым хэ­ту къулыкъу ищIащ. 1941 гъэм армэм къикIыжа иужь­кIэ, колхозым и комсомол зэгухьэныгъэм  и секретару ­хахауэ  Хэку ­зауэшхуэр къэхъейри, бжьыхьэм Балилэ зауэм ­дашащ. Дзэ хуэIухуэщIэм  щыгъуазэ   щIалэр занщIэу тIасхъэщIэххэм хагъэхьащ.

КъухьэпIэ фронтращ Хъыбийр зыIутар. Абы жэуап­лыныгъэ ин пылъу игъэзащIэрт и унафэщIхэм пщэ­рылъ къыхуащI Iуэхушхуэ­хэр. Зи унафэщI гупым мызэ-мытIэу «бзэгухэр» ­къаубыдыурэ ягъэпсэ­лъащ, бийм 1ыгъIэхэлъахэр щIапщытыкIырт. Абы­хэм къыщIаIукIа хъыбархэр куэдрэ дзэм къахуэщ­хьэпащ.

1942 гъэм и гъатхэу, Хъыбий Балилэ и гупым   пщэрылъ къыщащIа Iуэхур   игъэзэщIарэ «бзэгуи» къаубыдауэ къыздэ­кIуэжым, Балилэ  лагъымым теувэ­ри, къэуащ. ТIасхъэщIэх Iэзэм Москва, Саратов, Т­ашкент дэт сымаджэщхэм ­куэд дыдэрэ къыщеIэзащ, зи лъакъуитIри зы­фIэкIуэда Балилэ иужьк1э унэм къагъэкIуэжащ.

          Зауэм щызэрихьа лIы­гъэм папщIэ абы къыхуа­гъэфэщащ Хэку зауэ орденым и етIуанэ нагъыщэр, «Москва зэрихъумам пап­щIэ», «Заполярьер зэри­хъумам папщIэ», «Германием зэрытекIуам папщIэ» ­медалхэр.

Зауэ IэнатIэм къыIукIыжа иужькIи Балилэ Iуэхуншэу щысакъым. Абы зэры­ху­зэ­фIэкIкIэ защIигъакъуэу щылэжьащ къуажэ колхозым.

  Зауэм, лэжьыгъэм я ветеран Хъыбий Балилэ 1984 гъэм дунейм ехыжащ.

 

 

Инэрокъуэ Данэ.
Поделиться: