Си къежьапIэр

БЛИЙ IЭЮБ, спортсмен:
   

Егъэлеяуэ сабий псынщIэу сыщытащ. Здэсхьыныр сымыщIэ си къарур иунэтIын мурад иIауэ ара къыщIэкIынт си адэм зэзауэ зэхэтхэмкIэ спорт секцэм сыщритам. Илъэс I2 сыхъуху абы сыхэтащ. Ди адэр дунейм ехыжа иужь, си адэ къуэшым, спорт нэхъ лъэрыхьым си зэфIэкI щызгъэунэхумэ нэхъ къищтэу, дзюдо олимп спорт лIэужьыгъуэм сыхигъэхьащ, утыкушхуэ сызэрихьари текIуэныгъэ куэд къызэрысхьари аращ. Урысей, дунейпсо зэхьэзэхуэ куэдым хэта, абыхэм я чемпион хъуа дэтхэнэ спортсменми хуэдэу, си хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр олимп медалращ.

ГукъэкIыж IэфIхэр
    Сабий гукъэкIыжхэр лъапIэщ, псом хуэмыдэу иджыпсту си ехъулIэныгъэхэр зымылъагъу си адэм ехьэлIахэр. Сызыхэт зэхьэзэхуэхэм къанэ щымыIэу накIуэрт ар. ЗгъэщIэгъуэжу куэдрэ сигу къокIыж зы Iуэхугъуэ. Си хьэлъагъ елъытауэ сэ нэхърэ нэхъыжьхэм сезэуэну къыщысхуихуат зы зэхьэзэхуэм. Финалым сынэсауэ сыкъыхагъэщIащ. Си адэм игу ирихьакъым ар, судьяхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэри фIэтэмэмакъым. Къэгубжьщ, сызыщIигъури спорт залым къыщIэкIыжат. Машинэм дыкъитIысхьэжа иужь жесIат апхуэдэу зэрамыщIэр, адрейхэм ехьэлIауэ ар зэрымыдахэр. Сытегушхуат и щыуагъэр езгъэлъэгъужыну жыхуэсIэщ. Ар щIысхузэфIэкIар, иужькIэ къызэрызгурыIуэжамкIэ, сытым дежи си Iуэхур къыздиIыгъыу, сызэхищIыкIыу, си дзыхь езгъэзыфу зэрыщытыр арат.
    Нобэр къыздэсым хуабжьу сыхуэныкъуэщ си адэм икIи абы и пIэ зыри иувэфынукъым. Ауэ нобэкIэ сагъэгушхуэ адэ пэлъытэ схуэхъуа си адэ къуэшым, си текIуэныгъэхэм щыгуфIыкI си анэм, си благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, си адэм пэжкIэ къыбгъэдэта и ныбжьэгъуфIхэм. ФIыгъуэр Тхьэм къахуищIэ!

Зытхыжар ИСТЭПАН Залинэщ.

 

Поделиться: