Анэдэлъхубзэм зезыгъэузэщI

Адыгэбзэр зи анэбзэ, зи бзэм хуэлажьэ цIыхухэр лъэпкъым ди куэдщ. Ар узыгъэгушхуэщ. Апхуэдэ гушхуэныгъэ къызэзыт цIыхубзщ ЛIыIэщын Людмилэ. «Емызэш лэжьакIуэ» цIэр, схулъэкIамэ, мы цIыхубз екIум фIэсщынт. ЕгъэджакIуэ, гъэсакIуэ, ущиякIуэ, унафэщI цIыхубзыр Тэрч районым хыхьэ Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. Ар щеджащ Налшык къалэ егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр училищэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым.
Арыкъ къуажэм дэт курыт школым и пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу лэжьыгъэр щыщIэзыдза Людэ щылэжьащ езыр щалъхуа Астэмрей къуажэми, Налшык къалэ дэт еянэ еджапIэми, 63-нэ сабий садми, Кэнжэ дэт етIощIанэ еджапIэми. I995 гъэ лъандэрэ ЛIыIэщыныр щолажьэ Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым и методист нэхъыщхьэу. И лэжьыгъэр фIыуэ зэрищIэм, абы и гуи, и пси зэрыхилъхьэм и щыхьэту къэпхь хъунущ ар УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ лэжьакIуэу зэрыщытыр, КъБР и Правительствэми, Урысей щIэныгъэ академиеми, щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтми я щIыхь тхылъхэр къызэрыхуагъэфэщар.
ЕгъэджакIуэхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъу лэжьыгъэхэу ЛIыIэщыным къыдигъэкIахэм ящыщщ «Мои истоки», «Дополнительные материалы по развитию речи русскоязычных учащихся», «Сборник календарно-тематических планов», нэгъуэщIхэри. Къыхэгъэщыпхъэщ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэм ЛIыIэщын Людмилэ 2008 гъэм бжьыпэр къызэрыщихьари. Абы иригъэкIуэкI зэпеуэхэм, зэхьэзэхуэхэм, махуэшхуэ гъэлъэгъуэныгъэхэм курых яхуэхъур адыгэбзэрщ, ар еджакIуэхэм фIыуэ ялъагъуу, ящIэу къэгъэтэджынырщ.
И чэнджэщкIэ, гулъытэкIэ ар зылъэмыIэсыр мащIэщ, уеблэмэ, апхуэдэ щымыIэнри фIэщ мэхъу. Сабий садхэм щегъэжьарэ курыт еджапIэхэм нэсыху абы и Iэпэ покIуэкI. Дерс зэIухахэр гъэлъэгъуэныр пщэрылъ зыхуищIа егъэджакIуэхэм егъэджэныгъэм щIэуэ къыхыхьэ IэмалыщIэхэр къагъэсэбэпу, ахэр тэмэму еджакIуэхэм зэрыбгъэдалъхьэным хущIокъу Людэ. Зы тхакIуи, усакIуи, лъэпкъым къыхэкIа цIыхушхуи къимыгъанэу пшыхь хьэлэмэтхэр яхуегъэхьэзыр.
Къэхутэныгъэ лэжьыгъэми и нэIэ тригъэтщ ЛIыIэщыным. ЕджакIуэхэм езыхэм къахута, къалъыхъуа, ятха лэжьыгъэхэмкIэ зэпеуэхэр еублэри, ар куэд и уасэщ. Усэ зытххэм, уэрэд жызыIэхэм, дахэу къафэхэм, сурэтхэр екIуу зыщIхэм я зэфIэкIхэми кIэлъоплъ мы цIыхубз гуащIафIэр. Псоми псалъэ къахуегъуэт, щыхуейм деж ткIийщ, щыщабэ зэманым и бзэр фоупсщ. Адыгэгу, адыгэпсэщ Людэ. ИщIэ, илэжь дэтхэнэми курых яхуищIыр хабзэрщ, нэмысырщ, щIэныгъэрщ.
Къалэм адыгэбзэр щебгъэджыныр мытыншми, а лэжьыгъэм йогугъу ар. Езым къызэригъэпэща методсоветым мыадыгэ сабийхэм папщIэ программэхэр, тхылъхэр зэхрегъэгъэувэ, егъэлажьэ. Сыту лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIрэ, сыту куэд хузэфIэкIрэ мы цIыхубзым, сыт а псори абы щIыхузэфIэкIыр? Жэуапыр нэрылъагъущ! ЛIыIэщын Людмилэ и лэжьыгъэр фIыуэ елъагъу, адыгэбзэр зыпищI щыIэкъым, егъэджакIуэ нэсщ, гъэсакIуэщ, ущиякIуэщ, чэнджэщакIуэщ.

МАХУЭЛI Беслъэн.
Поделиться: