«Вагъуэ цIыкIум» Москва зыкъыщегъэлъагъуэ

Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ) жыджэру хэтащ шыщхьэуIум и 24 – 30-хэм Москва къалэм щекIуэкIа фестивалымрэ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу ягъэзащIэ «Си Хэку – си Москва» программэмрэ. 
Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм я дэIэпыкъуэгъущ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэр, УФ-м Промышленностымрэ сату IуэхухэмкIэ и министерствэр, Москва и Правительствэр, ВДНХ-р, «Союзмультфильм»-р, Горький Максим и цIэр зезыхьэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхуэгъэза фильмхэм я киностудиер, «Урысей – си тхыдэ» паркыр, «Зыгъэпсэхугъуэ ин», «ЩIэныгъэ» зэгухьэныгъэхэр, журналист ныбжьыщIэхэм я союзыр. 
Урысейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь, Самарэ, Омск, Улан-Удэ, нэгъуэщI къалэхэм) щыщ гуп нэхъыфIхэр, псори зэхэту сабий I649-рэ, зыхэта зэхыхьэ дахэм «Вагъуэ цIыкIум» и зэфIэкIхэр щигъэлъэгъуэну Iэмал иIащ. Ди щIыналъэм и цIэкIэ абы хэта сабий 20-м гукъинэжу зыкъагъэлъэгъуащ, ди лъэпкъ къафэхэр ягъэзэщIащ. НыбжьыщIэхэм я зэфIэкIым куэд дихьэхащ икIи Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ. Концертым кърихьэлIахэр абыхэм хагъэгъуэзащ адыгэ къафэ гъуазджэм и дахагъэм, и мыхьэнэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэхэмрэ къафэмрэ хуаIэ лъагъуныгъэм. 
Мыпхуэдэ щэнхабзэ зэхуэсхэр щIалэгъуалэм я дежкIэ зэхыхьэ щхъуэкIэплъыкIэ икIи щхьэпэ мэхъу. Мы иджырейми хыхьэу Iуэху бгъэдыхьэкIэ щIэщыгъуэхэр къагъэсэбэпу къызэрагъэпэща зэхыхьэхэри гукъинэж ящыхъуащ. ЩIалэгъуалэр зыужьыныгъэм зэрыхуэпабгъэр хьэкъ пщызыщIт ахэр щIэныгъэм, гъуазджэм, щэнхабзэм къыхуезыджэ «Мы за культуру, в которой читать – это модно!», «Мы за культуру, в которой шедевры доступны каждому!», «Мы за культуру, в которой у каждого молодого творца есть наставник!», «Мы за культуру, где в каждом доме живёт танец» плакатхэр.
- Фестивалхэм, зэхьэзэхуэхьэм нэхъыбэу дызэрыхэтынырщ сыт щыгъуи дызыхущIэкъур. Абы ныбжьыщIэхэм Iэмал кърат я зэфIэкIхэр къапщытэжыну, нэгъуэщIхэм ехьэехуэну, - жеIэ Къурашэ Эдуард.
Гупым хэт ныбжьыщIэхэр къафэ гъуазджэм хуабжьу дихьэхащ. Ансамблым хэтхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ къэфакIуэхэм я ехъулIэныгъэхэр зи фIыщIэу къалъытэр я унафэщI Къурашэрщ. Ар ныбжьыщIэхэм тхьэмахуэм плIэ сыхьэт щырыщкIэ ядолажьэ. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм кърикIуащ щIыналъэ, урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм гупыр мызэ-мытIэу адрейхэм зэращефIэкIар, щэнхабзэ зэхыхьэшхуэхэмрэ фестивалхэмрэ хэтыну ансамблыр зэрырагъэблагъэр.
КъызэгъэпэщакIуэхэм яубзыхуащ щэнхабзэ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэрн зэхуэзышэса зэхыхьэр гъэ къэс ирагъэкIуэкIыну.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: