ЦIыхубэм ящымыгъупщэ Кобзон Иосиф

СССР-м, Украинэм я цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, УФ-м и Къэрал Думэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщIым и япэ къуэдзэу, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Кобзон Иосиф псэужамэ, илъэс 85-рэ ирикъунут.

Кобзон Иосиф Украинэм хыхьэ Часов Яр къалэм 1937 гъэм фокIадэм и 11-м къыщалъхуащ. Хэку зауэшхуэм и пэщIэдзэм унагъуэр Узбекистаным Iэпхъуэн хуей хъуащ икIи къыщагъэзэжар 1944 гъэрщ - я хэкум ущыпсэуну шынагъуэншэ хъужа нэужьщ. А гъэ дыдэм Иосиф япэ классым кIуащ - Краматорск къалэм дэт еханэ курыт еджапIэм щIэтIысхьащ. 40 гъэхэм я кIэухым унагъуэр Днепропетровск Iэпхъуащ икIи и еджэным абы щыпищащ.
1959 гъэм ар зэуэ еджапIэ зыбжанэм щIэтIысхьэну яужь итащ Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ урысейпсо макъамэ институтым, консерваторием, ГИТИС-м, ауэ къыхихар Гнесинхэ я институтырщ.
Комсомол комитетым зэрыхэтым и фIыгъэкIэ, абы пщэрылъ къыщащIащ театрхэм, консерваторием, концертхэм я билетхэр студентхэм яхуигуэшыну. Езым и дежкIи ар IэмалыфIт уэрэджыIакIуэ нэхъыфIхэм я концертхэм щIэх-щIэхыурэ кIуэнымкIэ. 
Местечкин Марк и программэм хагъэхьэри, 1959 гъэм циркым уэрэджыIакIуэу лэжьэн щыщIидзащ Иосиф, «Мы артисты цирковые...» уэрэдыр жиIэу. ИужькIэ, къыдеджэ Кохно Виктор гъусэ ищIри, ахэр зэдэлэжьэн щIадзащ - совет композиторхэу Островский, Долуханян, Фрадкин, Френкель, Пахмутовэ, Мурадели сымэ, нэгъуэщIхэми я уэрэдхэр ягъэзащIэу концертхэр щату хуежьащ Союзхэм я унэм и Колоннэ залым, Композиторхэм я унэм. Ауэ институтым и ректорым къыхуигъэуващ е лэжьыгъэр, е еджэныр къыхихыну. Апхуэдэу щыхъум, Кобзон институтыр къигъанэу, и щхьэ хуэлэжьэжмэ нэхъ къищтащ.
1959 - 1962 гъэхэм Кобзон Иосиф - Союзпсо радиом, 1963 - 1965 гъэхэм Къэрал концертым, 1965 - 1989 гъэхэм – Москонцертым я уэрэджыIакIуэщ. 
1962 гъэм «Уи пщэдджыжь фIыуэ!» теленэтыным япэу къыщыIуащ Островский Аркадий и «А у нас во дворе…» уэрэдыр Кобзон игъэзащIэу икIи куэдым къацIыхуащ. А гъэ дыдэм Кобзон япэу Союзпсо телевиденэм зыкъыщигъэлъэгъуащ, «Голубой огонёк» нэтыным Пахмутовэ Александрэ и «Куба – любовь моя» уэрэдыр щыжиIэу. Абы щыгъуэ Иосиф и уэрэд жыIэкIэр куэдым ягу ирихьащ. 1964 гъэм Грознэ къалэм щекIуэкIа, эстрадэ артистхэм я урысейпсо зэпеуэм пашэ щыхъуащ. А илъэсым Польшэм щекIуэкIа, эстрадэ уэрэджыIакIуэхэм я дунейпсо фестивалым, «Дружба-66» дунейпсо фестивалым, «Золотой Орфей» макъамэ фестивалым я лауреат хъуащ.
1970 гъэхэм и закъуэу концертхэр итын щIидзащ. 1971 гъэм япэ дыдэу «Песня года» программэр щрагъэжьам, Кобзон игъэзащIэ, Фельцман Оскаррэ Рождественский Робертрэ я «Баллада о красках» уэрэдымкIэ ар къызэIуахауэ щытащ. 
1984 гъэм къыщыщIэдзауэ ар Гнесинхэ я институтым эстрадэмкIэ и къудамэм и художественнэ унафэщIу икIи егъэджакIуэу щылэжьащ. И гъэсэнхэм ящыщщ эстрадэ уэрэджыIакуэхэу Отиевэ Иринэ, Легкоступовэ Валентинэ, Валерия сымэ.
2014 гъэр щэнхабзэм и илъэсу Урысейм зэрыщагъэувам иращIэкI Iуэхухэм ящыщ зыуэ Иосиф Кобзонрэ Урысей МВД-м и Къэрал кIуэцI дзэхэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблымрэ Налшык концерт гукъинэж щатауэ щытащ. Музыкэ театрым щIэзу къызэхуэсат абы и уэрэдхэр фIыуэ зылъагъу налшыкдэсхэр. «Мое Отечество» зыфIаща концерт программэр гъэщIэгъуэну, удихьэхыу екIуэкIат, Кобзон игъэзащIэ уэрэдхэр гукIэ зыщIэхэр куэд хъурти, дежьууэ. 
Зауэ нэужь зэманым яуса «Журавли», «Я люблю тебя, жизнь», «День Победы» уэрэдхэр, Беслъэн къалэм и школым къыщыхъуа щIэпхъаджагъэм хэкIуэда сабийхэм ятеухуа уэрэд гуузи иIэт. Урысей МВД-м и Къэрал кIуэцI дзэхэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым игъэзэщIа «Гляжу в озера синие», «Выйду ночью в поле», нэгъуэщIхэми зэхуэсахэр я гуапэу едэIуащ. 
КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин республикэм къэкIуахэм ди музейхэм, театрхэм зыщригъэплъыхьат икIи хьэщIэхэм я гуапэу къыхагъэщат узыщыгуфIыкI хъун IуэхущIафэхэр абыхэм зэраIэр. 
Кобзон жиIэу щытащ лъагъуныгъэм, Хэкум, зауэм, ТекIуэныгъэм, комсомолым теухуауэ цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэдхэр, романсхэр, опернэ ариехэр. Абы игъэзащIэрт урыс, украинэ, журт цIыхубэ уэрэдхэри 80 гъэхэм грампластинкэм тритхэри, лирикэ, гушыIэ уэрэд зыбжанэ цIыхубэм яхихьэжащ. Апхуэдэу Окуджавэрэ Высоцкэмрэ я бард уэрэдхэри жиIэрт. КъызэщIэпкъуэжмэ, и репертуарыр уэрэд минищэм щIигъурт.
УэрэджыIакIуэм и лэжьыгъэм пщIэшхуэ щигъуэтащ ди къэралми нэгъуэщI хэкухэми. Абы къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори, ЛIыхъужьыгъэм и орденыр, Лъэпкъ Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, «Лэжьыгъэм и ветеран» медалыр, УФ-м и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр, псапащIэ Iуэхум жыджэру зэрыхэтым къыпэкIуа дамыгъэхэр, Къэзахъстаным, Армением, Азербайджаным, Молдавием, Венгрием я медалхэр, щIыхь тхылъхэр. 
Кобзон Иосиф 2018 гъэм шыщхьэуIум и 30-м дунейм ехыжащ, фокIадэм и 2-м Москва и Востряковскэ кхъэм щыщIалъхьэжащ.
- Ар нэгъэсауэ цIыху пэжт, захуагъэм и телъхьэу, и гум илъыр къехьэкI-нехьэкI хэмылъу уи нэм къыщIэплъэу зэрыжиIэр куэдым яфIэфI мыхъуми. И уэрэдхэмрэ зыми хэмыгъуащэ и макъымкIэ ар дигу къинэжащ, - хужиIащ абы Къэрал Думэм и депутат Харитонов Николай.
Артист цIэрыIуэм и уэрэдхэм щIапIыкIа нэхъыжьхэм, абы и творчествэм дихьэхыу щытахэм ар ноби ящыгъупщэркъым.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: