Пасэрей хьэпшыпхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

Мэзкуу дэт РАН-м КъуэкIыпIэр джынымкIэ и институтым ­КъуэкIыпIэ щэнхабзэмкIэ и центрым фокIадэм и 29-м къыщызэIуахынущ пасэрей хьэпшыпхэмрэ литографиехэм­рэ я уней гъэлъэгъуэныгъэ: «ЛIэщIыгъуищым я хъыба­ры­жь­хэр» - адыгэхэр (шэрджэсхэр) XVII - XIX лIэщIыгъуэхэм ящIа урыс, хамэ къэрал графикэ лэжьыгъэхэм къы­зэры­хэщыр».

Гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьэну хьэпшыпхэр ейщ­ уней зыхуэхьэсакIуэ Тхьэзэплъ Мурат. Ар къызэрызэIуа­хым хуэгъэпса дауэдапщэхэр фокIадэм и 29-м сыхьэт 19-м екIуэкIынущ.
Iуэхум зригъэхьэлIэну зи мурадым Iэмал имыIэу «Легенды трех веков» интернет хэщIапIэм зыщригъэтхын е лъэIу тхыгъэ мы хэщIапIэмкIэ иригъэхьын хуейщ: info@legendi3vekov.ru
СМИ-м и лIыкIуэхэм дауэдапщэм хэтыну хуитыныгъэ къыщратынущ РАН-м КъухьэпIэр джынымкIэ и институтым информацэмрэ абы епха коммуникацэхэмкIэ и къудамэм.
Телефонхэр: +7 (903) 587-66-04, е мы электрон пощтымкIэ: navyman@mail.ru
Гъэлъэгъуэныгъэр зэхэтынущ фокIадэм и 30-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм и 9 пщIондэ. Ар зэзыгъэлъагъуну гукъыдэж зиIэ псори екIуалIэ хъунущ.

Поделиться: