Лъэпкъ литературэмрэ журналистикэмрэ зыгъэбей

Журналист, тхакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Андырхъуей Хъусен и саугъэтым и лауреат Багъ Нурбий къызэралъхурэ щэкIуэгъуэм и 18-м илъэс 85-рэ ирокъу.

Багъ Нурбий Адыгэ Республикэм и Теучэж районым хыхьэ Нечерезий къуажэм 1937 гъэм къыщалъхуащ. 1958 гъэм Мейкъуапэ мэкъумэш техникумыр къиухащ икIи колхозым зоотехникыу щылэжьащ. 1959-1964 гъэхэм Багъыр Адыгэ Республикэм и къэрал пединститутым и филологие факультетым щеджащ. Ар къиуха нэужь, курыт еджапIэм щригъаджэу лэжьащ.

1967 - 1993 гъэхэм «Социалистическэ Адыгей» (иджы «Адыгэ макъ») газетым щылэжьащ литературнэ обозревателу, пропагандэмкIэ, щэнхабзэмкIэ къудамэхэм я унафэщIу. Мы зэманым и редактор нэхъыщхьэщ республикэм сабийхэм папщIэ къыщыдэкI «Вагъуэ бын» журналым.  

1962 гъэм щыщIэдзауэ и тхыгъэхэр дунейм къытохьэ. Апхуэдэхэщ и тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Радости дверь открываю» (1969), «Солнечный свет» (1976), «Доброго тебе урожая» (1981), «Поле добра» (1982), «Весенний взор» (I986), «Легенда о старом кувшине» (1988), «Покой земли (199I), «Вечный дар» (1994) тхылъхэр. Багъым и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэр ихуащ I979 гъэм къыдэкIа «Песни Кима», «Истоки» (1980), «Зэныбжьэгъугъэ», «Кубань», «Ала-шара» (Абхъаз Республикэ), «Литературная Россия», нэгъуэщI журналхэм. КъищынэмыщIауэ, Адыгэ Республикэм щыцIэрыIуэщ Нурбий и усэхэр зи лъабжьэ уэрэдхэр.  

1989 гъэм щыщIэдзауэ Багъ Нурбий УФ-м и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я союзхэм хэтщ.

 

 

 

 

 

 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: