Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

IуэхущIапIэм и щIылъэныкъуэ хорыр
Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэхъуащ КIуащ Заретэ. 20I7 гъэм и фокIадэ мазэм щыщIэдзауэ ар хормейстер нэхъыщхьэщ. Саратов консерваториер къиухыу къызэригъэзэжрэ абы щригъэджащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым.
- ИлъэсиблкIэ сыщыIащ сэ институтым. СфIэгъэщIэгъуэну, сыдихьэхыу сыпэрытащ Iуэхум. Ди кафедрэри зэкъуэтти, студентхэм уахэтынри икъукIэ гухэхъуэт. Зыми и жагъуэ сщIыну сыхуейкъым, ауэ хорым ехьэлIа лэжьыгъэр нэхъыфIыжщ. Сэ сыдирижерщ, сыхормейстерщ, гупым сыдэлэжьэныр, хорым сыщIыгъуу зыгуэр къэзгъэщIыныр си къалэн нэхъыщхьэу къызолъытэ. Сэ зэи мыбы уэрэд щыжысIэну къысхуихуатэкъым, сызыдеджа, зи гъусэу утыку сыкъихьахэр мымащIэу зэрыхэтым, щытхъу зэриIэм сыщыгъуазэ мыхъумэ. Хорым и лэжьыгъэр екIуу къызыхэщ лэжьыгъэхэр, «Севастопольский вальс»-м хуэдэхэр, и мащIэкъым театрым. ЖыпIэнуракъэ, зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу защIэщ хорым хэтхэр. Я нэгум уиплъэмэ, болъагъу, ролыр ягъэзащIэ къудей мыхъуу, абы зэрырипсэухэр. Ар мыхьэнэ ин дыдэ зыгъэзащIэщ, сыту жыпIэмэ макъ уиIэн къудейкIэ ди Iуэхур зэфIэкIыркъым, утыкум ущиткIэ артист нэсуи зыкъэбгъэлъэгъуэфыныр Iэмал зимыIэщ, - дыщегъэгъуазэЗаретэ.
Заретэ и Iуэху бгъэдыхьэкIэр хорым хэтхэм гунэс ящохъу. Театрым и «Iэпкълъэпкъым» щыщ зы Iыхьэ хорым и къэкIуэнум зэригъэпIейтей къудейр куэд и уасэщ.
- Псори зэхэту хорыр цIыху 4I-рэ мэхъу, сабий зэрапIым щхьэкIэ мылажьэхэр хэмыту цIыху 38-рэ утыкум итщ, - жеIэ КIуащым. Тенор, бас, сопранэ, альт… макъ лIэужьыгъуэ псори диIэщи, сыт хуэдэ концертми ди къарур пэлъэщынущ. КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм зэгурыIуэныгъэ етщIылIауэ илъэс къэс хорым зы концерт егъэхьэзыр, абы икъукIэ догугъу.
Сэсрогушхуэ щIыхьыцIэ зиIэ, дызыдэплъей уэрэджыIакIуэхэр дызэриIэм. Ди деж щолажьэ Кърым Иринэ, Уэтэр МуIэед сымэ, нэгъуэщIхэри. Апхуэдэуи си напщIэм телъщ ди хорым щыщхэр (Габуевэ Зухра, Созаев Хъусен, Щауэ Артур, Сэбаншы Мухьэмэд, н.) театрым игъэув таурыхъхэм хэтыну щIэх-щIэхыурэ зэрырагъэблагъэр. Илъэс зыбжанэ ипэ «Кот в сапогах» шыпсэр къалащхьэми, районхэми, къуажэхэми щагъэлъэгъуащ.     
Сэ сыщогуфIыкI зы унагъуэм хуэдэу дызэрызэхущытым. Сигу нэхъ щIэныкъуэр нэгъуэщI щIыналъэхэм дызэрымыкIуэфырщ, утыку кърихьэн лэжьыгъэрэ абы зэрыпэлъэщын зэфIэкIрэ иIэт гупым.
 

 

Зытхыжар ИСТЭПАН Залинэщ.
Поделиться:

Читать также: