КъэкIуэну зэманым хуэплъэ

Ди лъэпкъэгъу пщащэ Мирай Мединэ Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм язщ.

Мединэ и IэдакъэщIэкIхэр мин бжыгъэкIэ ди къэралым и тхылъ тедзапIэ инхэм къыщыдагъэкI. Иужьрей илъэсхэм дунейм къытехьащ: «Синтонимы», «Синтонимы. Один из них мертв» (2016), «Воскресни за 40 дней», «Синтонимы. Четвертый лишний» (2017), «Школония», «Пятая сестра», «Рики Перри», «Синтонимы. Больно быть с тем, кто…» (2018), «Река моих сожалений» (2019), «Межвремье» (2018 - 2020), «Синтонимы. Большой дневник» (2020), «Зазеркалье нашей реальности» (2021) тхылъхэр.

Пщащэм и ныбжьыр илъэс 20-м щIигъуауэ аращи, тхылъ 12 дунейм къытригъэхьащ, абыхэм я щIэупщIэм хэхъуэ зэпытщ.

Мединэ тхэн щыщIидзам «Мирай» унэцIэр цIэ лейуэ къищтащ, и тхыгъэхэм якIэщIидзыну. Езым зэрыжиIэмкIэ, ар Японием хуиIэ лъагъуныгъэм къыхихащ. «Мирай» цIэм «КъэкIуэну зэманым хуэплъэ» жиIэу къокI.

Пщащэм жеIэ тхакIуэ хъуным зэи зэремыгупсысар, сабий куэдми хуэдэу, ар космонавт, дэрбзэр, модельер, нэгъуэщI IэщIагъэхэми ехъуапсэу щытащ, тхэным зэрыхуэкIуари гъэщIэгъуэнщ. И нэгум куэд щIауэ щIэт теплъэгъуэхэмкIэ анимэ ищIыну яужь ихьэри, езым игу загъэу сурэтхэр зэрыхуэмыщIым къыхэкIкIэ, тхэным зрипщытат. «Сурэт дахэу схуэщIу щытамэ, зэи сымытхэххэнкIи хъунт», щыжеIэ абы и интервьюхэм я зым. Хъыджэбзыр япэу зи ужь ихьар «Пятая сестра» зыфIища тхылъырщ. Ар тхын имыухыу зригъэтIылъэкIри, «Синтонимы»-р итхащ. Илъэс 14-м иту тхын щIидзами, еджапIэм зэрыщIэсым, зэрыхущIэмыхьэм къыхэкIыу 16 хъуху нигъэсыфакъым ар.

Мединэ курыт школым пасэу къыщIэкIри, и еджэным колледжым щыпищащ, зыхуэмей дерс куэдым и зэманыр тримыгъэкIуэдэн папщIэ.

Къыхэгъэщыпхъэщ и тхылъхэр тхылъымпIэм тету къыдэкIыным ипэкIэ Мединэ Интернетым цIэрыIуэ зэрыщыхъуар. «Wattpad» сайтым хъыджэбзым и IэдакъэщIэкIхэр утыку щрихьэрти, абы къыпэджэжхэм тхэным трагъэгушхуэурэ пищащ. 

Итхахэм я ещанэу щытми, пщащэм и тхылъхэм ящыщу япэу къыдэкIар «Воскресни за 40 дней» фIэщыгъэм щIэтращ. Абы и Iыхьэ зыбжанэ Интернетым къызэрырилъхьэу куэд къыщIэупщIат къыкIэлъыкIуэнум. Тхылъыр зэрыщыту Интернетым щралъхьэм, еджахэм я бжыгъэр хуэдищкIэ нэхъыбэ зэрыхъуам и мызакъуэу, тхыгъэм хэт жыIэгъуэхэр щIалэгъуалэм ену зэбграхри, я напэкIуэцIхэм къралъхьат. МащIэтэкъым абы щытхъури. АбыкIэ зи цIэр Iуа тхакIуэ ныбжьыщIэм и адрей тхыгъэхэри къалъыхъуэн щIадзащ. 

Хъыджэбзыр илъэс 19 ирикъуа къудейуэ, АСТ «Mainstream» редакцэм къыбгъэдэкI письмо къыIэрыхьащ, «Воскресни за 40 дней» тхылъыр къыхудагъэкIыну жаIэу. «А дакъикъэхэм си гум щыхъар къэIуэтэгъуейщ. СыкIэрэхъуат, апхуэдизкIэ сыгуфIати. Тхылъыр дунейм къытехьэхукIэ си фIэщ хъуакъым, икIуэтыжыну, хущIегъуэжыну къысщыхъурти. Ауэ япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къызэрытехьэу апхуэдизу псынщIэу зэбгрыкIати, иужькIэ иджыри щэнейрэ къыдагъэкIыжын хуей хъуат.

Абы кIэщIкIэ къыкIэлъыкIуащ «Синтонимы» зыфIищари. А зэманым тхылъий хьэзыру иIэххэт хъыджэбзым.

Мединэ зэрыжиIэмкIэ, абы и романхэр щитхкIэ, къэхъунур езы дыдэми ищIэркъым - тхакIуэ куэдым хуэдэу, тхылъым и пкъыр зэфIигъэувэу итIанэ тхэн щIидзэркъым. «Къэхъунур сщIэмэ, абы сытемызашэу схуэтхыну сэ?», - жеIэ.

Тхэн щIэзыдзагъащIэхэм яхуэгъэзауэ абы жеIэ, япэщIыкIэ щхьэж и псалъалъэм елэжьын хуейуэ къызэрилъытэр. 

Апхуэдэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI щеплъыжыну абы я цIэ къреIуэ ЛитРес, Wattpad, Litnet сайтхэм. 

Псоми зэрытщIэщи, ди зэманым тхылъ еджэхэр нэхъ мащIэ хъуащ, ауэ шэч хэмылъу, литературэ зыфIэфIхэр ноби ди мащIэкъым, нэгъуэщI Iуэхущ цIыхухэм зэджэну къалъыхъуэ тхылъхэм зэрызахъуэжар, и нэхъыбэм яфIэфIыр Мединэ хуэдэу нобэрей, пщэдейрей махуэм тетхыхьхэрщ. 

ЕфIэкIуэну ди гуапэщ!

ЩОМАХУЭ Залинэ.
Поделиться: