Сабийхэр ягъэгуфIэ

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэр Сабийхэр хъумэным и  дунейпсо махуэм ирихьэлIэу щыхьэщIащ республикэм и Сабий унэм. 

Хабзэ дахэ хъуауэ, дунейм и дэнэ щIыпIи   сабийхэм папщIэ къыщызэрагъэпэщ  зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр, ахэр ягъэгушхуэ. Псом хуэмыдэу  апхуэдэ гулъытэ хуэныкъуэщ   щытыкIэ гугъум къихута цIыкIухэр. КъБР-м щыIэ УФССП-м и лэжьакIуэхэм, «Суд приставхэр – сабийхэм» Iуэхум хыхьэу ягъэгуфIащ    республикэм и   Сабий унэм и гъэсэнхэр. Абыхэм хуашащ IэфIыкIэхэр. Апхуэдэуи суд приставхэм IуэхущIапIэм иратащ  ныбжьыщIэхэр Iэмал имыIэу зыхуеину хущхъуэхэкIхэр.

ЩIыналъэм и  IуэхущIапIэ хэхам щопсэу  сабий зеиншэхэр, адэ-анэм я нэIэм щIэмыту къэна цIыкIухэр, я узыншагъэми щыкIэлъоплъ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкIи  абыхэм защIэгъэкъуэныр  лей  хъунукъым.         

                                                               

БАХЪСЭН Ланэ.
Поделиться: