ЗыплъыхьакIуэ нэгузыужь

 Журналистым и лэжьыгъэр шым шэсу зекIуэ ежьэ шум ещхь мэхъу зэзэмызэ. А зэгъэпщэныгъэр дигу къегъэкI Къарей Элинэрэ Багъэтыр Луизэрэ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм зэрыщыIам, я нэгу щIэкIахэмкIи къызэрыддэгуэшам. Адрей щIыпIэхэм къадэкIуэу, хъыджэбзхэм ялъэгъуащ къэралым и щыхьэр Iэбу-Даби дэт, щихъ Зэйд и цIэр зезыхьэ мэжджытыр. 

 - ЖыпIэкIэ пхуэухынукъым абы и дахагъымрэ узэрызыIэпишэ къарумрэ, - игу къегъэкIыж Къарей Элинэ и нэгу щIэкIахэр. – Мэжджыт кIуэцIым дыщIэтыху, егъэлеяуэ гъэщIэгъуэну абы и тхыдэм къытхутепсэлъыхьащ ди экскурсоводыр. Уз зэрыцIалэм зиубгъун ипэкIэ, мэжджытым щIыхьэ псоми пщIэншэу къащтэну хуиту щыгъын щIэлъу щытащ. Пандемиер къежьа нэужь, ар уз зэIэпыхыпIэ хъункIэ гузавэхэри, хэт хуейми къищэхуну хуиту, гъунэгъуу тыкуэнхэр ягъэуващ. Мэжджытым зэрыхуэфэщэну умыхуэпауэ узэрыщIамыгъэхьэнур сщIэрти, Египетым къыщысщэхуа си бостейр здэсхьат. ДемыупщIу тхуэшэчакъым Эмиратхэм щыщ цIыхубз псоми теубгъуэн фIыцIэ зэращыгъым и щхьэусыгъуэми. А «абайя» жыхуаIэм щIакIуэм ещхьу, бзылъхугъэр нэм къыфIэзыгъэнэнкIэ хъуну щыгъын дахэхэр щIихъумэу аращ. Апхуэдэ щIыкIэу ахэр икIи къабзэу къонэ. ЦIыхухъухэм ящыгъыр хужьщ. «Абайехэр лъапIэ дыдэщ, щэкI лIэужьыгъуэ гуэрым къыхэщIыкIащ, уэр-уэруи пхуэжьыщIынукъым, абы хуэIэзэ IэщIагъэлIхэм захуэбгъэзэну фIэкIа», - къыджиIащ экскурсоводым. – Ди гуапэ хъуащ Урысейм къикIахэр фIыуэ зэралъагъури. Путин Владимир хуэдэу ягъэхьэщIа къэрал унафэщI зэи тлъэгъуакъым, къыджаIащ». 
Мэжджытыр зи цIэм епха щихъ Зэйд Iэн-Нэхъэйан Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр зэфIэзыгъэува пащтыхьу жыпIэ хъунущ. Нобэ къэралым и унафэри Iэбу-Даби и къалэтет къалэнри зыIэщIэлъыр абы и къуэ Мухьэмэдщ. Мэжджытыр 2007 гъэм яухуащ. Абы екIуэлIэну зи нэ къыхуимыкI турист Эмиратхэм ихьэркъым. Мэжджытым и ижьырабгъумкIэ щихъ Зэйд и кхъэлъэгъунэр щытщ, жэщ-махуэ сыхьэт тIощIрэ плIым КъурIэн къеджэныр и пащхьэм щызэпымыууэ. Ар щихъым хуэмыфащэуи пхужыIэнукъым. Абы и унафэм щIэтущ пщыгъуэ куэду зэбгрыдза къумырысхэр зэгухьэу, дунейм нэхъ бейуэ ит къэралхэм яз зэрыхъуар. ЕджапIэхэр, сымаджэщхэр бжыгъэшхуэкIэ иригъэухуэу, щIыхэр игуэшу, мэжджытхэм я мызакъуэу, нэгъуэщI дин зезыхьэхэм я тхьэелъэIупIэхэри иригъэщIырт щихъым. Щихъ Зэйд и лъэхъэнэрщ бзылъхугъэхэр щIэныгъэ зрагъэгъуэтынуи лэжьэнуи хуит щыхъуар. 
Мы мэжджытым и ухуэныгъэхэм къэрал зыбжанэ хэтауэ жыпIэ хъунущ. Китаймрэ Италиемрэ мывэху лIэужьыгъуэ нэхъыфI дыдэхэр кърашащ. Алэрыбгъухэр щызэIуащар Иранырщ. Индиемрэ Алыджымрэ абджыпсхэр кърашащ, уэздыгъэхэр зыгъэщIэращIэ люстрэхэр къыщагупсысар Германиерщ, абыхэм хагъэпщIа «Сваровски и мывэхэр» Австрием щащIащ, инженерхэр Америкэм щыщт. 

 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: