Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, цIыхубзхэм я «Жан» республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

 Зэхыхьэр гуапэу, гукъинэжу екIуэкIащ. Пшыхьым къекIуэлIахэм Iусейн Олег и гъащIэмрэ гуащIэмрэ зэрахутепсэлъыхьар IэмалыфIт, цIыхубэм фIыуэ ялъагъу артистыр нэхъ гъунэгъуу зрагъэцIыхунымкIэ. УнэтIыныгъэ куэдым зэфIэкIхэр къыщызыгъэлъагъуэ щIалэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къеджащ Шекспир Уильям и «Пащтыхь Лир» трагедием щыщ пычыгъуэхэм, дызэрыгушхуэ ди усакIуэ пажэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа, гупсысэ куурэ купщIэрэ зыхэлъ тхыгъэхэм. Абы къызэхуэсахэм захригъэщIащ анэдэлъхубзэм и дахагъэмрэ къабзагъэмрэ.
Зи усэ къеджэкIэмрэ утыку итыкIэмрэ куэдым ефIэкI артистым псом хуэмыдэу драмэ ролхэр нэхъ зэрыпэгъунэгъур зыхыбощIэ. Щыхьэту урикъунщ Iусейным «Пащтыхь Лир» спектаклым щигъэзащIэ роль нэхъыщхьэр абы хуэдэу къызэхъулIа артист къызэрыгъуэтыгъуейр, малъхъэдисым хуэдэу узыщIишэу бгъэдэлъ Iэзагъышхуэр абдеж зэрыщынэрылъагъур. Шекспир и трагедиер лIэщIыгъуэ зыбжанэ и пэкIэ итхами, нобэрей зэманым ар зэрыпэджэжым лIыхъужьым и пщIэр нэхъри еIэт. Махуэ къэс ди нэгу щIэкI цIыхур зэрынэпсейм, мылъкум зэригъэудафэм, абы Iыхьлыи, благъи, къэзылъхуахэри къызэрыримыдзэм фIы къызэрыримыкIуэрщ, уеблэмэ къыдалъхуахэр абы текIуэдэжынкIэ зыхуэIуа зэрыщымыIэрщ спектаклыр зытеухуар.

Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: