УэрэджыIакIуэ телъыджэт

Ди  сурэт  гъэтIылъыгъэхэр

Налшык и «Спартак» стадионым Руслановэ Лидие уэрэд щыжеIэ. 1968 гъэ

 

РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, совет уэрэджыIакIуэ телъыджэ Руслановэ Лидие къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.

ЦIыхубэ уэрэдхэр гум нэсу зыгъэзащIэу щыта, зи макъ гуакIуэр куэдым ягу къинэжа Руслановэ Лидие Саратов губернием хыхьэ Чернавкэ къуажэм 1900 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м къыщалъхуащ. Япэ дыдэу абы тегушхуэу уэрэд щыжиIам и ныбжьыр илъэсих къудейт зэрыхъур. Илъэс 17 щыхъуам ар къэрал псом щыцIэрыIуэт. 30 гъэхэм Лидие апхуэдизкIэ цIыхубэм къацIыхуати, игъэзащIэ уэрэдхэр псоми ящIэрт икIи жаIэрт.
ЗэфIэкI ин зыбгъэдэлъ Руслановэм жиIэ дэтхэнэ зы уэрэдми псэ хилъхьэрт. Москва щита концертыр радиомкIэ къатыжу зэгуэрым ирихьэлIа Шаляпин Фёдор апхуэдизкIэ Лидие и макъым хьэщыкъ ищIати, Менделевич Александр асыхьэту письмо хуигъэхьащ, Руслановэм и макъ дахэм къызэригъэуIэбжьамрэ уэрэджыIакIуэм фIыщIэ зэрыхуищIымрэ иту.
Руслановэ Лидие зауищым пхыкIащ. Япэ империалист зауэм ар санитар мафIэгумкIэ кIуащ, къулъшырыфхэм гуапагъэ щызыщIэ шыпхъухэм я гъусэу. Фин зауэм щыгъуэ абы зауэлIхэм я пащхьэм концерт ин щитащ. Хэку зауэшхуэм и пэм щыщIэдзауэ и кIэ дыдэм нэс хэтащ икIи Берлин щыIущIащ. Псори къызэщIэпкъуэжмэ, Хэку зауэшхуэм и зэманым Лидие концерт 1100-м щIигъу итащ. Абы игъэзащIэ «Валенки», «Степь да степь кругом», «Катюша», «По диким степям Забайкалья» уэрэдхэр фронт псоми щыжаIэрт. Руслановэм къызэриIуэтэжымкIэ, «Валенки» уэрэдыр езыр-езыру зэхилъхьат, концерт здитым, зы сэлэтым и вакъэр зэпкърыхуауэ гу лъита нэужь. И репертуарым хэтхэм ящыщу цIыхубэм псом нэхъ ягу дыхьахэм а уэрэдыр ящыщ зыщ икIи нобэми ягъэзащIэ.
1945 гъэм накъыгъэм и 2-м совет зауэлIхэр бийм я лъахэм - Берлин нэса нэужь, махуэшхуэ концерт ин ирагъэкIуэкIащ. Рейхстагым и дэкIуеипIэм Лидие къыщалъэгъуам, зэхуэсахэм я гуфIэгъуэшхуэт. Псом хуэмыдэу сэлэтхэр зыщIэлъэIур «Валенки» уэрэдырт. Фронтым и пшынауэ щэ бжыгъэхэр и дэIэпыкъуэгъуу, Берлин псор «къагъэпсалъэу», уэрэд цIэрыIуэр Лидие жиIащ. А концертыр абы дежкIэ нэхъыщхьэ икIи гукъинэж хъуащ. 1945 гъэм шыщхьэуIум и 24-м Руслановэ Лидие къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэ орденым и япэ нагъыщэр.
Хэку зауэшхуэ нэужьым Руслановэр къэралым и артисткэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ зыт. Абы и пластинкэхэр мелуан бжыгъэкIэ къыдэкIырт. И концертхэм цIыхушхуэ къекIуалIэрти, ахъшэшхуи къыпэкIуэрт.
1948 гъэм фокIадэм и 25-м Руслановэр ягъэтIысащ, бриллиант 208-рэ, налкъутхэр, нэгъуэщI мывэ, унэлъащIэ лъапIэхэр, урыс художник цIэрыIуэхэм я лэжьыгъэ «закъуэтIакъуэхэр» и унэм къызэрыщагъуэтам къыхэкIыу.
Апхуэдэу ар эстрадэм хэкIыжащ, и уэрэдхэри къамытыж хъуащ. Ауэ Лидие лагерми концертхэр щитырт. УнафэщIхэм Iэгуауэр ямыдэми, етIуанэ уэрэдыр Лидие апхуэдизкIэ гум хыхьэу игъэзэщIати, япэ дыдэу унафэщIыр, абы иужьым иту адрейхэр Iэгу еуат, залым щIэмыхуэжу.
1950 гъэм Лидие Владимир къалэм и тутнакъым ягъэIэпхъуащ икIи абы 1953 гъэ пщIондэ щыIащ. УнафэщIыр мызэ-мытIэу Лидие къелъэIуат, концерт итыну. Абы жэуап иритыжат: «Бзум гъэрыпIэм ису уэрэд жиIэркъым». ИужькIэ Сталиныр лIэщ, Берие ягъэтIысщ, Жуковыр СССР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуври Руслановэр щхьэхуит къащIыжащ.
Лидие эстрадэ лэжьыгъэм пищэжащ, ауэ нэхъ мащIэрэ утыку ихьэ хъуащ, тутнакъым щисам и макъым сэкъат игъуэтати. И иужьрей концертыр Дон Iус Ростов и стадионым 1973 гъэм щитащ.
Руслановэ Лидие 1973 гъэм фокIадэм и 21-м дунейм ехыжащ. Урысейм и щIыналъэ куэдым - Волгоград, Саратов, Пензэ - уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ цIыхубэ уэрэдхэмкIэ зэпеуэхэр щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ.
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: