Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Музейм узэрыщIыхьэу, графикэм и дуней телъыджэм укъыщохутэ. УмыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым щимэ защIэкIэ зэхэгъэувауэ абы ди пащхьэ кърихьэ литературэ лIыхъужьхэм я сурэтхэр.
Дунейм щыцIэрыIуэ балетхэмрэ артист нэхъыфIхэмрэ къызытещ лэжьыгъэ IыхьэфI щыплъагъунущ выставкэм. Апхуэдэщ дунейпсо щэнхабзэм и тхыдэм хэмыгъуэщэн лъагъуэ щыпхызышахэу: Чайковский Петр и «Лебединое озеро», Стравинский Игорь и «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная» балетхэр.
Телъыджэ дыдэр хъуран Жаннэ и гуащэ цIыкIухэрщ. Абыхэм образ нэгъэса, гупсысэ пыухыкIа яIэщ.
Выставкэм щхьэж езым пэгъунэгъу гуэр къызэрыщигъуэтынур шэч къызытумыхьэжынщ. ГъащIэ зылъэгъуа дадэ угъурлы, гущэр щIэзыупскIэ анэшхуэ гумащIэ… Сыту хуабагъэшхуэ къапкърыкIрэ абыхэм! КъэфакIуэхэр, уэрэджыIакIуэхэр, макъамэ Iэмэпсымэм еуэхэр, псоми къалэн пыухыкIа гуэр ягъэзащIэ.
Сыт и уасэ Лермонтов Михаил и лIыхъужьхэу Белэ, пщым ипхъу Мери, Печорин, псыхъуэгуащэм ятрищIыкIа гуащэхэр?!
«Вивальди» Iыхьэм гуащитху къыщыгъэлъэгъуащ. Вивальди Антонио и «Гъэм и теплъэгъуэхэр» цикл телъыджэм хыхьэу гъэм и зэманиплIымрэ езы скрипач цIэрыIуэмрэ Жаннэ еплъыкIэ щIэщыгъуэкIэ ди пащхьэ кърелъхьэ.
Хъураным дигу къегъэкIыж дуней псом щаIуэтэж таурыхъхэм я лIыхъужьхэр. И гугъу умыщIынкIэ Iэмал иIэкъым Ханс Кристиан Андерсен и «Гадкий утенок» таурыхъым еджэ, къэхъугъэ телъыджэм ежьэу щыс хъыджэбз цIыкIум.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ 2003, 2007 гъэхэм Москва къалэ щекIуэкIащ. 2015 гъэм и сурэт, «къопсэлъэну хьэзыр» гуащэхэм я выставкэ Налшык къыщыхузэрагъэпэщауэ щытащ. Абы и IэдакъэщIэкI куэд цIыху щхьэхуэхэм я коллекцэхэм щахъумэ. А псом къищынэмыщIауэ, Жаннэ Iэзэ дыдэу усэхэр етх, художественнэ щэнхабзэмкIэ лекцэхэм къоджэ.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

 

 

 

 

 

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: