УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

Хабзэ хъуауэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжам ирихьэлIэу, пэкIу щекIуэкIащ Налшык щыхуагъэува и фэеплъым деж. Абы щызэхуэсат жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, тхакIуэр зыцIыхуу щытахэр, и къуажэгъухэр, и усэхэр фIыуэ зылъагъухэр. ПэкIур къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.

КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев МутIалип зэхуэсым кърихьэлIахэм кIэщIу ягу къигъэкIыжащ КIыщокъуэм и гъащIэмрэ гуащIэмрэ, и тхыгъэхэм Совет Союзым, Урысейм я мызакъуэу, хамэ къэрал куэдми щIэупщIэхэр зэрыщаIэм, КIыщокъуэм и цIэр ар къыщалъхуа Щхьэлыкъуэ къуажэм и курыт еджапIэм, музейм зэрызэрахьэм. Беппаевым къыхигъэщащ адыгэ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ зэрырикъур.
Филологие щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал щIэныгъэхутэ институтым и лэжьакIуэ нэхъыжь, профессор БакIуу Хъанджэрий игу къигъэкIыжащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд «Всадник чести» тхылъыр къыдигъэкIауэ зэрыщытар икIи къыхигъэщащ ди щIыналъэм и хъумакIуэ шууей хъыжьэу Хэку зауэшхуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа КIыщокъуэм хуэдэу а псалъэхэр зыхуэфащэ къызэрыгъуэтыгъуейр, тхакIуэм тхыдэм и напэкIуэцIхэр зэфIигъэувэжурэ, образ гукъинэжхэр къигъэщIурэ лъэпкъ литературэр зэригъэбеяр, сыт хуэдэ къулыкъу пэрымытами, къызыхэкIам хуэфащэ адыгэлI нэсу зэрыщытар, и Iэужьхэм нобэр къыздэсым цIыхубэм зэрызыхуагъазэр.
- Адыгэ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим и фэеплъ махуэщ нобэ. Зэрыфлъагъущи, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм тхакIуэшхуэм пщIэшхуэ хуащI икIи и щIэинхэр зыхалъхьэ щыIэкъым. Ар къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур гъэмахуэм дгъэлъэпIэнущ, - жиIащ Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье. - Къулыкъу зэмылIэужьыгъуэ куэдым пэрыта, дунейпсо художественнэ литературэм зи цIэр къыхэна КIыщокъуэм и фэеплъым хуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ уасэншэщ.
Щхьэлыкъуэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м и унафэщI Хъутат Луизэ жиIащ я школым КIыщокъуэ Алим и цIэр зэрызэрихьэмрэ усакIуэшхуэм и музей абы къызэрыщызэIуахамрэ зэрыригушхуэр, тхакIуэм и гъащIэмрэ щIэинхэмрэ щIэблэр зэрыщIапIыкIыр икIи и тхыгъэхэм зыхуагъэзэху цIыхубэм зэращымыгъупщэнур. Школым и гъэсэнхэр къеджащ Алим и усэхэм ящыщу нэхъыфIу ялъагъухэм.
 ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм, КIыщокъуэ Алим и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. Зэхыхьэм хэтахэр кIуащ усакIуэшхуэр къыщалъхуа икIи щыщIалъхьэжа Щхьэлыкъуэ къуажэм, абы дэт и фэеплъ музейм зыщаплъыхьащ. Аращ щахъумэр усакIуэм къыщIэна хьэпшыпхэр, тхылъхэр, сурэтхэр. КърихьэлIахэр абы усакIуэм и гъащIэмрэ гуащIэмрэ щытепсэлъыхьащ, и усэхэм къыщеджащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: