Урысейпсо утыкум ехъулIэныгъэ къыщахь

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэм и иужьрей зэпеуэр иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ. Абы хэтащ ди республикэм и лIыкIуэхэри - Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщхэу Жылаухэ Арсенрэ Лёлярэ я унагъуэ дахэр.

Зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм нэсат унагъуэ 329-рэ. ЩIыналъэхэм нэхъыфIу къыщалъытахэм ятеухуа дэфтэрхэр Москва ирагъэхьри, къэпщытакIуэхэм абыхэм къыхахыжащ фIым я фIыжхэу, «Илъэсым и унагъуэ-2018»-м щытекIуауэ къалъыта унагъуэ 85-рэ. Абыхэм яхэхуащ Жылаухэ Арсенрэ Лёлярэ я унагъуэр. ЩэкIуэгъуэм и 21 - 23-хэм ахэр Москва щыIащ, зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэу Сабий фондымрэ УФ-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэмрэ ирагъэблагъэри.
«Сабий куэд щапI унагъуэ», «УнагъуэщIэ», «Унагъуэр хабзэм и хъумакIуэщ», «Къуажэдэс унагъуэ», «Урысейм и дыщэ унагъуэ» унэтIыныгъэхэр иIэт зэпеуэм. Жылаухэ зыхэтар «Унагъуэр хабзэм и хъумакIуэщ» фIэщыгъэр зиIаращ. Арсенрэ Лёлярэ, я бынхэу Аланрэ Саидэрэ ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэрагъэхьащ къэралпсо зэпеуэм икIи ахэр яхэхуащ текIуауэ къалъытахэм.
- Москва дызэрыщыIа махуэхэр хуабжьу купщIафIэу, хьэлэмэту етхьэкIащ, - жеIэ унагъуэм я нэхъыжь Арсен. - Япэ махуэм унагъуэхэр дыщызэрагъэцIыхуащ дыщыпсэуа «Космос» хьэщIэщым и Концерт залышхуэм. Унагъуэ куэдым абдеж къыщагъэлъэгъуащ я зэфIэкIхэм ящыщ. Дэ ди лъахэм теухуа уэрэд дгъэзэщIащ, адыгэ фащэ тщыгъыу. ЕтIуанэ махуэм гуфIэгъуэ пшыхь тхузэхашащ икIи унагъуэхэр утыкум дыкърашэурэ дагъэлъэпIащ.
Арсен зэрыжиIэмкIэ, абыхэм къратащ «Илъэсым и унагъуэ-2018» зэпеуэм зэрыщытекIуам щыхьэт техъуэ ЩIыхь тхылъхэр, УФ-м и Президент Путин Владимир и хъуэхъу псалъэхэр зи пэублэ тхылъ гъэщIэгъуэн, унагъуэхэм я сурэтхэмрэ я дуней тетыкIэм, псэукIэм ятеухуа тхыгъэрэ иту. Пшыхьым кърихьэлIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым ЩIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмрэ щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Драгункинэ Зинаидэ, УФ-м Президентым деж Сабийхэм я хуитыныгъэмкIэ щыIэ уполномоченнэ Кузнецовэ Аннэ, УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максим, щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри. Зэпеуэм щытекIуа унагъуэхэм папщIэ къызэрагъэпэща концертым хэтащ къэралым и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр. Апхуэдэу абыхэм я нэгу зыщрагъэужьащ Москва къалэшхуэм и щIыпIэ дахэхэм.
КъыжыIапхъэщ нэхъыжьыфIу яIа Жылау Нурбий Хьудин и къуэм къызэригъэпэщауэ щыта хэкурыдж музейр Жылаухэ я унагъуэм исхэм илъэс куэд лъандэрэ зэрагъэлажьэр икIи зэрырагъэфIакIуэр. Абы щызэхуэхьэсащ жылэм и тхыдэм, и цIыху цIэрыIуэхэм ятеухуа дэфтэрхэр, сурэтхэр, хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрыту къекIуэкI унагъуэ щыпкъэр щIэблэм щIэныгъэ куу етыным, гъэсэныгъэ екIу ябгъэдэлъхьэным хуолажьэ, лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ ныбжьыщIэхэр драгъэхьэх.
Жылаухэ я унагъуэ дахэм, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ зэрылъым дохъуэхъу я текIуэныгъэмкIэ. Ахэр щапхъэ яхурырехъу къэунэху унагъуэщIэхэм.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: