Медицинэ класс къыщызэIуах

Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщызэIуах IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэхъ куууэ щыхурагъаджэ классхэр. Дохутыр IэщIагъэм хуеджэну зи мурад ныбжьыщIэхэр а унэтIыныгъэм епха щIэныгъэхэм нэхъыфIу щагъэгъуэзэн папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Налшык къалэ дэт езанэ гимназием иджыблагъэ къыщызэIуихащ медицинэ класс.

Iуэхум иращIэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэм кърихьэлIат КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат, КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим, Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментым и унафэщI Бэрокъуэ Эдуард, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Мокаев Ашэмэз, университетым и лэжьакIуэхэу КIэрашэ Аксанэ, Къэмбэчокъуэ Заретэ, Насып Артур сымэ.
ЗэIущIэр псалъэ гуапэкIэ къызэIуихащ гимназием и унафэщI Уэрдокъуэ Лидие. Абы къыхигъэщащ университетымрэ гимназиемрэ лэжьыгъэ щхьэпэ зэрызэдащIэмкIэ хуабжьу зэрыарэзыр. АдэкIэ псалъэ зрата Хъубий Марат жиIащ дохутыр IэщIагъэр гугъуу икIи жэуаплыныгъэ ин зыпылъу щытми, абы хуеджэну гукъыдэж зиIэ куэд иджырей щIалэгъуалэм зэрахэтыр. ЕджапIэм къыщызэIуаха медицинэ классри абы хуэщIауэ зэрыщытри къыщIигъуащ.
Егъэджэныгъэм къыхыхьа унэтIыныгъэщIэмкIэ ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ Асанов Алим, Бэрокъуэ Эдуард, Мокаев Ашэмэз сымэ. Зэхуэсыр ягъэдэхащ КъБКъУ-м и студентхэмрэ гимназием и гъэсэнхэмрэ зэгъусэу ягъэхьэзыра флэшмобым, концертым. КлассыщIэм щеджэну мурад зыщIа еджакIуэ 42-м университетым къыбгъэдэкIыу тыгъэ цIыкIухэри иратащ.
ХьэщIэхэр зэбгрыкIыжа нэужь, а классым щеджэхэм я деж япэ дерсыр щрагъэкIуэкIащ университетым и медицинэ факультетым и деканым и къуэдзэ Къэмбэчокъуэ Заретэрэ Насып Артуррэ.

МАХУЭЛI Беслъэн, егъэджакIуэ.
Поделиться:

Читать также:

03.04.2019 - 08:02 ГъэщIэгъуэнт
20.02.2019 - 08:03 Хьэрэ-Кхъуэрэ
20.02.2019 - 08:03 Iуащхьэхэр