Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэту

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Аращ щылажьэр Жылагъуэ кIэлъып­лъыныгъэмкIэ центрыри.

Махуищми, фокIадэм и 17, 18, 19-хэм, хэ­хыпIэхэм Iуэхур зэрыщекIуэкIыр абы экраным къыщридзэнущ икIи жылагъуэ штабым хэтхэм видеокIэ ялъагъунущ дэнэ сыт щекIуэкIми. Апхуэдэ щIыкIэкIэ щIыпIэ, щIыналъэ хэхакIуэ ­комиссэхэм я лэжьыгъэр къапщытэнущ икIи ­хэхакIуэхэми, кIэлъыплъакIуэхэми, хъыбарегъащIэ IэнтIэхэм я лэжьакIуэхэми гугъуехьыншэу зыпащIэнущ, дэлэжьэнущ. 
КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий хьэщIэхэм яжриIащ лэжьыгъэр зэрекIуэкIыр. Дыгъуасэ щыщIэдзауэ кIэлъып­лъакIуэхэм захъуэжурэ я къалэныр ягъэзэщIэнущ. Жылагъуэ штабымрэ Жылагъуэ кIэлъып­лъыныгъэмкIэ центрымрэ жэщ-махуэм зэ­пы­мыууэ лэжьэнущ. 
Центрым мы махуэхэм щыплъагъунущ щIы­налъэ Жылагъуэ палатэм хэтхэр, ЦIыхум и ­хуитыныгъэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу ­КъБР-м щыIэр, жылагъуэ кIэлъыплъакIуэхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, хэхакIуэхэм ящыщу кIэлъыплъыныгъэм хэтыну зезыгъэтхахэр, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр. Псори зэхэту къапщтэмэ, щIыпIэхэм щекIуэкI Iуэхур я нэIэ щIэтщ кIэлъыплъакIуэ 710-м. 
КIуэкIуэ Казбек кIэлъыплъакIуэхэми опера­торхэми епсэлъащ, лэжьыгъэ тынш, купщIафIэ къадэхъуну ехъуэхъуащ. 
- Хэхыныгъэхэр иджы япэу екIуэкIыу аращ мып­хуэдиз кIэлъыплъакIуэ хэту. Экраным сыт хуэдэ хэхыпIэри онлайну къредзэ, камерэхэм псори ятх, партхэм я лIыкIуэхэр псоми кIэ­лъып­лъыну Iэмал яIэщ. Ар сэбэп хъунущ хэхыныгъэхэр тэмэму екIуэкIауэ къэлъытэнымкIэ, ап­хуэдэуи упщIэ куэдым я жэуап щыбгъуэтыжынущ, ныкъусаныгъэ къыхэкI хъуми, къытебгъэ­зэжу уеплъыжыфынущ», - яжриIащ КIуэкIуэм журналистхэм. - Мыбы политикэ партхэм я ­мызакъуэу, властым дежкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ. Дэ тщIэн хуейщ ди цIыхухэр мы Iуэхум зэрыбгъэдыхьэ щIыкIэр, къыхах политикэ партыр зы­хуэдэр. Сыт хуэдэ Iуэху жылагъуэр зыхуэны­къуэу къагъэлъагъуэр? Мис а псори нэры­лъагъу ­къищIынущ жылагъуэ кIэлъып­лъыныгъэм.
КъБР-м и Iэтащхьэм дыщIигъуащ ­хэ­хыпIэу 355-м хъарзынэу лэжьэн зэрырагъэ­жьар, хабзэр къызэпызыуда къазэрыхэмыкIар. 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: