Таймаз Гюлджан и «Гунэхур»

ЩIэнхабзэ

Таймэз-Алтан Гюлджан Истамбыл къыщалъхуащ, и адэ-анэр Денизли къалэм хыхьэ Чардак щIыналъэм и Хъейрие адыгэ ­къуажэм щыщщ.

Гюлджан пэщIэдзэ клас­схэм щIэсу и егъэджакIуэм гу лъитауэ щытащ макъамэхэмкIэ зэ­ры­гурыхуэм. Къапщтэ­мэ, хъы­джэбзым и уэрэд жы­Iэнри абдеж къыщежьауэ къэплъытэ хъунущ.
Курыт щIэныгъэ зригъэгъуэта нэужь, Гюлджан туризмэм хуеджащ, и IэщIагъэми ирилэжьэну хунэсащ. Иужьым экономикэ IэщIагъэ зригъэгъуэтыну зрип­щытат, арщхьэкIэ зэ­ры­сабийрэ дэзыхьэх му­зы­кэм 2001 гъэм къыщыщIэ­дзауэ щыхуеджащ Истамбыл дэт къэрал консерваторэм. Ар къыщиухым и диплом лэжьыгъэр триу­хуат адыгэхэм я къафэ макъамэхэм. Абы къы­щы­мынэу, Гюлджан иджыри къыздэсым йолэжь лъэпкъ макъамэ лIэужьыгъуэхэм я лъабжьэр къэтIэщIыным.
Ди лъэпкъэгъу хъыджэбзым бзипщIкIэ (абыхэм адыгэбзэр, абхъазыбзэр, шэшэныбзэр, баскыбзэр яхэту) уэрэд жеIэ.
Кубэ революцэр илъэс ­  50 зэрырикъур щагъэлъапIэм, Гюлджан и гъусэу уэрэд жиIащ Кубэм щыщ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ   Алфонсо Герардэ. Гюлджан Адыгэ Республикэм 2008 гъэм щыIащ, концерт щитащ. 2009 гъэм Испа­нием и Баск хэкум бас­кыбзэкIэ, адыгэбзэкIэ уэ­рэдхэр щигъэIуащ.
Таймэз Гюлджан тыркубзэрэ адыгэбзэкIэ макъамэхэр зытет альбомхэр къыдигъэкIащ. И япэ ап­хуэдэ лэжьыгъэр дунейм къыщытригъэхьэм, Гюлджан жиIауэ щытащ: «Зэгуэр Франджым, Германием, Швецием, Баскым адыгэ макъамэхэр цIэры-Iуэ щыхъунущ икIи си фIэщ мэхъу цIыхухэм ахэр дзапэ уэрэду зэраIэнур. Аращ сызыхущIэкъур, къызэхъу­лIэмэ, ар мы гъащIэм нэхъ лъапIэ дыдэ щысщыхъунущ».
Гюлджан къыщыхъу унагъуэм щызэхихыр адыгэбзэти, и анэдэлъхубзэр и тхьэкIумэм иту къыдэкIуэтеящ. Ауэ псори къыгурыIуэми, мэукIытэ къабзэу и анэдэлъхубзэм зэрыримыпсэлъэфым.
КъыдигъэкIа и лэжьыгъэхэм ящыщу къыхэбгъэщ хъунущ «Гунэху» («Гунэф») зыфIища и альбомыр. Абы хигъэхьащ адыгэм и щхьэм кърикIуа насыпыншагъэм, и адэжь щIыналъэм зэрырахуам, и бзэр, хабзэр зэхэзехуэн зэрыхъуам теу­хуа уэрэдхэр.
Гюлджан иджырей ма­къамэ Iэмэпсымэхэу    адыгэ­ пшынэр, пхъэ­цIы­чыр, бэрэбаныр зэдигъэ­Iэпыкъуурэ «теплъэщIэ» яри­ту и уэрэдхэр зэригъэзащIэр гъэщIэгъуэнщ. Ахэр нобэрей гъащIэм къезэгъ зэрыхъуным хуэдэу, ауэ леи хэмыту утыку кърехьэф.
Иужьрейуэ Гюлджан ­къы­дигъэкIа «Гунэху» лэ­жьыгъэм хэтщ езым иусыжа зы уэрэд. Къи­щы­нэ­мыщIауэ, лэжьыгъэр куп­щIафIэ ящI «Адыгэ Хэку», «Дэнэ укIуэрэ, си гуагуэ?!», «Iэдииху», «Гум и уэрэд», «Си псэу си адыгэ» уэрэдхэм, «ИстамбылакIуэ» гъы­бзэм. ЗыфIэгъэщIэгъуэныр Гюлджан и уэрэдхэм щхьэ­хуэу щедэIуэфынущ мып­хуэдэ Интернет адресхэм: www.gulcanaltan.com/index.php/Tr/haber/I76
www.gulcanaltan.com/index.php/Tr/album/gunefalbum

ХЪУАЖЬ Фахъри, «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель.
Поделиться: