КъызыхэкIа и лъэпкъым зэрызыкъиужьыжар и лъабжьэу

Гъуазджэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ХудожествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, скульптор, сурэтыщI Ахматов Леуан и лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ абы и ныбжьыр илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь Къаныкъуэ Жаннэ выставкэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ Ахматов Леуан гъуазджэм зэфIэкI ин зэрыщиIэм къыдэкIуэу уси зэритхыр, сурэт щIыным ныбжьыщIэхэр зэрыхуигъасэр, абыхэм я лэжьыгъэ хьэлэмэтхэри музейм и ещанэ пэшым зэрыщагъэлъагъуэр.
Беппаев МутIалип зи унафэщI КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъыр Ахматов Леуан тыгъэ щыхуищIым къыхигъэщащ гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэр абы и зэфIэкIхэм зэрыригушхуэр, тхыдэр къыщигъэлъэгъуэжа и лэжьыгъэхэр зэрыуасэншэр, абыхэм гукъэкIыж куэд «къызэратIэщIыжыр».
«Минги Тау» журналым и редактор нэхъыщхьэ Додуев Аскэр и гуапэу жиIащ Ахматовым зыми емыщхь дуней лъагъукIэ, хъэтI, гупсысэкIэ зэриIэжыр, и Iэдакъэ къыщIэкIа усэхэр я къыдэкIыгъуэм и напэкIуэцIхэм зэрытрадзэр, абыхэм щIэупщIэ зэраIэр. Апхуэдэу Додуевым щIигъужащ сурэтыщIым Кулиев Къайсын хуищIа фэеплъхэр Азербайджаным, Тыркум, нэгъуэщI къэралхэм зэрыщагъэувар.
Къалмыкъым и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Даржиев Виктор Ахматов Леуан тыгъэ хуищIащ я республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъыр, сурэтыщI гъуазджэм и зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымрэ яхуищI хэлъхьэныгъэфIхэм папщIэ. ХьэщIэр къытеувыIащ ахэр ныбжьэгъу зэрызэхуэхъуам, выставкэми и гуапэу зыкъызэрыригъэхьэлIам.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ МВД-м щIыналъэ къудамэм и тхыдэ музейм и унафэщI Черновэ Алёнэ Ахматовым ехъуэхъуащ и юбилей гъэлъэгъуэныгъэр къызэрехъулIамкIэ икIи щIыхь тхылъыр тыгъэ хуищIащ. Абы сурэтыщIым жриIащ и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэм я музейр зэригъэдахэр.
Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ Ахматовым и лэжьэгъу икIи и ныбжьэгъу коллекционер цIэрыIуэ Хаджиев Даниял. КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ Мосс Жаклинрэ Испанием къикIыу къыхуагъэхьа хъуэхъум зэIущIэм къыщеджащ. Телевиденэм и лэжьакIуэ Малкаровэ Каринэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм гъэхуауэ къахуеджащ Ахматов Леуан и зы усэ.
«Разговор» зи фIэщыгъэ гъэлъэгъуэныгъэм зыкърезыгъэхьэлIахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ сурэтыщIым и живопись, графикэ лэжьыгъэхэр. Абыхэм къыщыгъэлъэгъуэжащ щIыуэпсыр, тхыдэ фэеплъхэр, лъэпкъ щэнхабзэм щыщ тхыпхъэхэр, фащэхэр. Сурэтхэм лъабжьэ яхуэхъуащ балъкъэрхэм я тхыдэм щыщ Iыхьэхэр, ахэр я щIыналъэм щрагъэIэпхъукIам яшэча гузэвэгъуэр. И лъэпкъэгъухэр къызэрыщIэрэщIэжам, зэрызыкъаужьыжам теухуа сурэт зыбжани выставкэм хагъэхьащ.
Гъуазджэм щиIэ зэфIэкIхэр къалъытэри Ахматовым хуагъэфэщащ КъБР-м и Къэрал саугъэтыр, Мечиев Кязимрэ Лермонтов Михаилрэ я цIэкIэ щыIэ медалхэр, Ингуш Республикэм и «Дыщэ дамыгъэр», нэгъуэщIхэри.
Леуан фIыщIэ яхуищIащ выставкэм зыкърезыгъэхьэлIэу хъуэхъухэмрэ псалъэ гуапэхэмрэ къыхужызыIахэмрэ, и IэдакъэщIэкIхэм дихьэх псоми.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: