ЩIэупщIэ зэриIэнум шэч хэлъкъым

УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Минги Тау» журналым прозэмкIэ и къудамэм и унафэщI, зи тхыгъэхэр курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ щадж Шаваев Хьэсэн и «Волны жизни» тхылъыр иджы дыдэ къыдэкIащ.

Шаваев Хьэсэн и Iэдакъэ къыщIэкIащ повестхэр, романхэр, Iуэтэжхэр, усэхэр, публицистикэ тхыгъэхэр. Балъкъэр литературэр куэду игъэбеящ абы и «Шрам от ожога», «Открой двери - это я», «Глаза земли», «Последний день недели», «Памятник живого человека», «Повесть, найденная в сундуке», «Неволя» тхыгъэхэм, «Многоликая жизнь», «Собачья свора» романхэм.
ТхакIуэр жыджэру йолэжь и тхыгъэхэр щызэхуэхьэсахэр къыдэгъэкIыным. НэхъапэIуэкIэ дунейм къытехьащ абы и «Голоса матерей», «Потомки Акбая» тхылъхэр. «Волны жизни» къыдэкIыгъуэм хигъэхьащ нэгъуэщI тхакIуэхэм я тхыгъэхэу балъкъэрыбзэкIэ зэридзэкIахэр, и очеркхэр, гукъэкIыжхэр, Iуэтэжхэр, усэхэр. Абы и япэ Iыхьэм хэхуащ урыс, адыгэ тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэм ящыщу балъкъэрыбзэм къригъэзэгъахэр. Апхуэдэхэщ Гоголь Николай и «Тарас Бульба» повестым щыщ пычыгъуэр, Хетагуров Коста и «В горах», Чахкиев Саид и «Краюха хлеба», Болтыханов Фёдор и «Пленник», Павлов Михаил и «Белые тени», ХьэхъупащIэ Амырхъан и «Журавлинная сказка», Мэзыхьэ Борис и «Тёплые (нежные) руки», «Стул старика», «Был и у меня друг», Нало Ахьмэдхъан и «Девочка-солдат», Къармокъуэ Мухьэмэд и «Тёплый хлеб», МафIэдз Сэрэбий и «Сватовство», Хьэх Сэфарбий и «Ожидание», Гъэунэ Борис и «Верю, мой отец жив», «В ожидании гостя», Тхьэмокъуэ Барэсбий и «Странная свадьба» Iуэтэжхэр, Хъупсырджэн Хьэмидбий «Хара-Кора» хъыбарыр, Шинкубэ Бэгъратрэ («Очаг») Теунэ Хьэчимрэ («Род Шогемоковых») я романхэм щыщ пычыгъуэхэр, нэгъуэщIхэри.
Шаваев Хьэсэн къыдэкIыгъуэм хигъэхьа гукъэкIыжхэм къыщигъэлъэгъуэжащ балъкъэр лъэпкъыр я щIыналъэм щрагъэIэпхъукIам къыдэгъуэгурыкIуа цIыхухэр, и лъэпкъэгъухэр щхьэхуитыныгъэм зэрыхуэпэбгъар, къалъыса гузэвэгъуэм химыгъащIэу зэрызахъумэжар, къызэрыщIэрэщIэжар. Тхылъым хигъэхьащ Балъкъэр, Къэбэрдей къэрал драмэ театрхэм я артистхэм я лэжьыгъэ нэхъыфIхэм ятеухуа и тхыгъэхэр, нэгъуэщIхэри. Балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, лъэпкъыр зэрыгушхуэ усакIуэхэу Мечиев Кязимрэ Кулиев Къайсынрэ ехьэлIа гукъэкIыж гуапэхэр къыдэкIыгъуэм къыщывгъуэтынущ.
НэхъапэIуэкIэ дунейм къытехьахэми хуэдэу, «Волны жизни» тхылъми щIэупщIэ зэриIэнум шэч хэлъкъым.

 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
Поделиться: